NET Dubáček
 Datum: 01. 06. 2020 
 (svátek má Laura)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


Vážení zastupitelé, Vážení občané

Zpráva o činnosti města Dubá

v roce 2004

 

Vážení zastupitelé

 

Předkládám Vám souhrn nejdůležitějších činností města Dubá v uplynulém roce 2004. Zpráva o hospodaření města a závěrečný účet budou předloženy po auditu.

 

Investice

V roce 2004 se podařilo část úřadu přestěhovat do přízemí. Záměrem bylo zajistit snadnější dostupnost úřadu pro občany a zároveň vybudování informačního centra a zajištění jeho trvalého provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000,- Kč), toalety pro veřejnost i zaměstnance úřadu a položena dlažba ve vstupní chodbě (zednické, instalatérské, elektrikářské  práce vč. materiálu 175 000,- Kč). Další náklady: malování a nátěry 38 000,- Kč, úprava stávajících parket 55 000,- Kč, nové dveře 24 000,- Kč, vybavení novým nábytkem 158 000,- Kč a rozšíření počítačové sítě 68 000,- Kč. Po přestěhování části úřadu bylo nutné pořídit ještě jednu kopírku, do druhého patra (47 000,- Kč). V přízemí radnice jsou kanceláře řešeny tak, aby zaměstnanci byli navzájem zastupitelní v době nepřítomnosti. Do informačního centra nebyl přijat nový zaměstnance, ale jeho chod zabezpečuje paní Marklová (mzdová účetní), která má na starosti i organizaci kulturních akcí. V letním období se služba informačního centra posiluje brigádníky. 

Po dokončení rekonstrukce, poté co se vše se přestěhovalo, byl úřad vykraden. Škoda činila 42 000,- Kč. Pro další zajištění ochrany majetku obce a osobních údajů občanů jsme urychleně nechali  nainstalovat zabezpečovací zařízení v hodnotě 50 000,- Kč. 

Největší investiční akce minulého roku byla rekonstrukce objektu č.p. 15 na Masarykově náměstí - Elitky. Na vybudování 5-ti bytových jednotek jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 2 750 000,- Kč. V roce 2004 byla z dotace vyčerpáno 1 650 000,- Kč, dofinancování města bylo 1 200 000,- Kč. V letošní roce bude akce dokončena. Vznikne 5 bytů pro příjmově vymezené občany a nebytový prostor.

Další investiční akcí realizovanou za pomoci dotace Státního fondu dopravní infrastruktury je vybudování bezbariérových přechodů a zúžení silnice u školy. Na tuto akci jsme dostali dotaci 280 000,- Kč naše spoluúčast byla ve výši 70 000,- Kč. I když je stavba již předána, není vše ještě dokončeno schází terénní úpravy, které provede město svépomocí v rámci veřejně prospěšných prací. V letošním roce nás čeká osadit osvětlení nad přechody. Ředitelství silnic a dálnic vyznačí na jaře nové přechody. Z jednoho přechodu je zhoršený rozhled a toto bude třeba ještě dořešit s projektantem a zhotovitelem. Až budou úpravy hotové, jistě přispějí nejen bezpečnosti při přecházení, ale i vzhledu města.

Další investicí loňského roku byl nákup vozidla KIA pro údržbu města. V rozpočtu se s tímto nákupem původně nepočítalo (421 000,- Kč), investice byla odsouhlasena dodatečně vzhledem ke špatnému stavu tehdy používaného vozu Multicar. Nové vozidlo má větší nákladovou plochu  a je možné přepravovat 3 osoby. Po vypovězení smlouvy s panem Bačovským na odvoz odpadu v pytlích ze sběrných míst, zajišťujeme tuto službu novým vozem.

Rozpočtovány původně nebyly ani náklady na rekonstrukce veřejného osvětlení. (Bukovec 86 000,- Kč, Zakšín 102 000,- Kč, Deštná 297 000,- Kč + 297 000,- splatných v roce 2005, Lhota 203 000,- Kč + 145 000,- splatných v roce 2005).

Byla dokončena zastavovací studie pro rodinné domky v Zahradní ulici (68 000,- Kč) a zadána změna územního plánu. Změna ÚP spočívá v posunutí obchvatu západněji a vyčlenění oddělených  ploch na území pro bytovou výstavbu. To městu umožní bezúplatný převod těchto pozemků od Pozemkového fondu a další rozvoj obce v budoucnosti.

Příprava na vybudování kanalizace v částech Dubé a ve Dřevčicích postoupila k vydání územního rozhodnutí.

Velká investice byla vložena do autocampu Nedamov, kterému se podrobněji věnuje  samostatná zpráva. Tolik o nejvýznamnějších investičních akcích za rok 2004.

Ostatní projekty

Z neinvestičních akcí jmenujeme jen nejdůležitější: byl vydán aktuální propagační materiál města (skládačka), který je k dispozici na informačním centru a zároveň je rozdáván na veletrzích cestovního ruchu. Kulturní komise pokračovala ve své činnosti a připravila mj. druhé Dubské letní slavnosti. Konaly se ve znamení „Setkání rodáků“. Proběhl rovněž druhý ročník „Pivních slavností“ a jubilejní desátý ročník „Mezinárodních jazzových dnů Dubá 2004“. Mimo to kulturní komise zorganizovala několik zájezdů do divadla, koncerty, vánoční besídku pro děti a podílela se na dalším dění v Dubé. Je patrné, že kulturní život v Dubé je čilejší i díky Klubu dětí, který ve spolupráci s hasiči, základní i mateřskou školou, dětským domovem, TJ Slavojem a městem pořádá například : Masopust, Drakiádu, Halloween, Vánoční výstavu.

V oblasti životního prostředí proběhly tyto akce: pravou část aleje směrem na Nedamov ošetřilo CHKO a zajistilo i udržovací řez. Bohužel levá strana již není chráněným územím, a proto bylo nutné sehnat na údržbu aleje dotaci. Ekolog pan Grábner získal dotaci od Agentury na ochranu přírody ve výši125 000,- Kč. Město doplácelo 31 000,- Kč. V rámci této akce alej doplnila o nové stromy a provedl ozdravný řez na stávajících stromech.

Ke konci roku ukončil pracovní poměr pracovník údržby pan Donát. Jinak personální obsazení úřadu i údržby zůstalo stejné.

Mikroregiony

Mikroregion Podralsko

 

Členské příspěvky 3,- Kč na občana

 1. V roce 2004 byl vydán průvodce Podralskem (prodejný materiál) v anglické mutaci. Financování z dotace kraje.
 2. Byla započata aktualizace Programu rozvoje – ve schváleném dokumentu není zahrnuta Dubá. Financování z dotace Ministeria pro místní rozvoj.
 3. Rozběhla se jednání o spolupráci a přeshraničním rozvoji perspektivní rekreační oblasti „Přírodní park Lužické hory“ – Lužické hory a Podralsko“. V praxi to znamená, že města s podobnými záměry se nekontaktují a zváží možnost získávat dotace z programů na přeshraniční spolupráci.
 4. Byl proveden dotisk cyklomap Podralsko. Mapu naše město zakoupilo za 4 600,- Kč a je umístěna v letní sezóně u vchodu do autocampu Nedamov.
 5. Pod tímto svazkem vznikla akční skupina LAG Podralsko, která  v roce 2004 dostala dotaci na přípravu do programu LEADER. Finanční spoluúčast našeho města na  projektech byla 17 000,- Kč. V letošním roce již jsou informace, že tato akční skupina uspěla a dotace byla přiznána. Protože není možné již tuto činnost provozovat pod Mikroregionem (v LEADERU je pouze 6 obcí z Mikroregionu) Bylo založeno občanské sdružení LAG PODRALSKO, doporučuji schválit účast v tomto sdružení.

 

Svazek obcí Máchův kraj

 

Členské příspěvky 3,- Kč na občana, pro rok 2005 schváleno + paušální poplatek 3 000,- Kč.

 1. Byl vydán propagační materiál „Máchův kraj“  a propagační materiál možné využití volného času v Máchově kraji. První materiál zaplacen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj a dotace kraje. Druhý materiál zaplacen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
 2. Účast na všech veletrzích cestovního ruchu, kde je propagována pod hlavičkou Máchův kraj i město Dubá.
 3. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele „Plánu rozvoje Máchova kraje“, které vyhrála Agentura regionálního rozvoje. V letošním roce se plán zpracuje. 

 

 

Oba svazky pracují především na zatraktivnění lokality pro cestovní ruch, v tomto vidím největší přínos pro naše město. V rámci většího svazku je to větší propagace, možnost dosáhnout na dotace na které, nemá šanci město. Aktivity svazků jsou závislé na získaných dotacích, na povinnou spoluúčast dotace se využívají prostředky vybrané na příspěvcích, popřípadě vlastní spoluúčast města, pokud je aktivita pouze jeho zájmem. 

 

Dotace

 • Městské lesy.......................................................................... 523 000,- Kč
 • Úřad práce............................................................................. 783 000,- Kč
 • Hasiči..................................................................................... 224 000,- Kč
 • Program regenerace městské památkové zóny......................... 250 000,- Kč
 • Nedamovská alej ................................................................... 125 000,- Kč
 • Rekonstrukce 5-ti bytových jednotek (Elitka)....................... 1 650 000,- Kč
 • Bezbariérové přechody........................................................... 280 000,- Kč
 • Autocamp Nedamov – příprava projektu žádosti o dotaci......... 15 000,- Kč

 

 

 

     Hana Pejpalová

Starostka města Dubá

  

 

 

Zpráva o činnosti Autocampu Nedamov

v roce 2004

 

            Většina vybavení autocampu pochází z roku 1964 a je značně opotřebená. Nepříznivý je zejména stav sociálního zařízení pro návštěvníky a chaty pro ubytování. I přes tyto  skutečnosti a nepříznivý začátek sezóny byla v loňském roce obsazenost chat obsazenost téměř 100%. Ubytování však neodpovídá současným standardům. Oba stánky na občerstvení se již druhý rok pronajímají, na základě výběrového řízení.  Přísnější hygienické  požadavky nás donutily postavit pokladnu se sociálním zařízením pro personál (investice 266 000,- Kč). Provedlo se částečně nové oplocení, včetně nové vstupní  brány ( 36 108,- Kč), dále  oprava elektroinstalace v kině (11 660,- Kč), oprava vodoinstalace u studny (19 000,- Kč). Byly  provedeny pouze nejnutnější opravy chat a sociálního zařízení. Zakoupilo se nové plátno do kina, zničení živelnou pohromou v roce 2003. Nákup plátna byl hrazen z plnění pojistky. Byl zakoupen minigolf jako lákadlo pro návštěvníky, klouzačka pro děti a vyrobena reklamní tabule u vstupu s cyklomapou. Dále byl zaměřen pozemek za letním kinem, přičemž se zjistilo, že pozemek města je zhruba o 20 m dále než je oplocení. V letošním roce by bylo dobré  pozemek oplotit dle skutečné výměry a požádat pozemkový fond o pronájem části pozemku, která je vklíněna mezi naše pozemky. Tím se zvětší  plocha pro stanování a různé sportovní aktivity.

Není ve finančních možnostech města investovat několik milionů do autocampu, proto jsem požádala o dotaci ze fondu PHARE a SROP. Bohužel ani jedna žádost v loňském roce neuspěla. 30.4. 2005 je uzávěrka druhého kola strukturálních fondů (SROP), proto by bylo dobré znovu požádat. Žádost je vypracována na výstavbu nového sociálního zařízení a rekonstrukci stodoly, která je nyní v téměř havarijním stavu. Projekty nového sociální zařízení a rekonstrukce  stodoly jsou k nahlédnutí na úřadě. Projekt předpokládá přestavbu stodoly  na ubytování v podkroví (4 pokoje + sociální zařízení) a občerstvení + skladové prostory v přízemí. Rozpočtované náklady na realizaci projektu činí  6 475 000,- Kč, město v případě úspěchu projekt musí profinancovat a následně dostane vyplaceno z fondů Evropské unie 75% uznatelných nákladů, v tomto případě 4 857 000,- Kč. Oprava chatiček bude možná z projektu LEADER, kde je patrně reálná šance získání finančních prostředků prostřednictvím  LAGu Podralsko, získat prostředky na opravu chatek.

Autocamp bude i v budoucnosti jedním z nástrojů k přilákání turistů na Dubsko. Je zde krásné prostředí, čistá voda na koupání a síť navazujících cyklostezek jsou zcela jistě lákadly pro náročnější turisty. Jsem proto přesvědčena, že prostředky vložené dnes do autocampu se městu v příštích letech vrátí, nejen měřitelnou hodnotou výší zisku v autocampu, ale i větším počtem návštěvníků v našem městě.

 

 

Hana Pejpalová

Starostka města Dubá

 

Hospodaření v autocampu Nedamov

 

 

 

příjmy

2004

2003

2002

Tržba ubytování

472500

460000

275000

Tržba za nájem stánků

105000

120000

 

půjčovné - lodičky

1500

3800

2760

povolenky na ryby

49000

49000

13345

parkovné

3000

 

 

vstup do autocampu

134000

182000

103000

poplatek za sprchu

2500

 

 

vstupné kino

69500

96000

37000

půjčovné - minigolf

17000

 

 

prodej zboží v pokladně

19000

57000

 

 

873000

 

 

úroky

2000

 

 

plnění pojišťovny za zničené plátno 2003

21000

 

 

příjmy celkem

896000

 

 

Výdaje

 

 

 

spotřeba materiálu

104000

 

 

elektrická energie

42000

 

 

stočné

12000

 

 

nákup zboží

14000

 

 

opravy a udržování

169000

 

 

cestovné

7500

 

 

ostatní služby

268000

 

 

mzdové náklady + pojištění

376000

 

 

silniční daň, škody, pojistné

11000

 

 

stavba pokladny + přípojka studna

266000

 

 

minigolf

127000

 

 

výdaje celkem

1396500

 

 

Hospodářský výsledek

-500500

 

 

 

 

 

 

 


Výroční zpráva Městských lesů Dubá,

organizační složky města,

za období 1. leden – 31. prosinec 2004

 

           

            Rok 2004 byl opět pro Městské lesy Dubá něčím výjimečný, především výší procenta nahodilých (vynucených) těžeb, tj. bojem s kůrovcovou kalamitou, která postihla celou Českou republiku, a v neposlední řadě patřilo i Dubsko mezi oblasti s houbovým (plísňovým) onemocněním borovic. Naopak pozitivní záležitostí z lesnického hlediska bylo dlouhé chladné deštivé jaro, kdy se úhyn výsadeb pohyboval standardně kolem 10-15%, i  pozdější nástup rojení podkorního hmyzu.

Do roku 2004 jsme vstupovali s předsevzetím snížit výši těžeb proti roku 2003, snížit poměr prodeje dřeva formou „u pařezu“ a dosáhnout podobného zisku jako v roce 2003.

Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2004 smýceno celkem 2632 m3 dříví. V následujících tabulkách lze shlédnout těžby dle dřevin a dle výkonů (pro porovnání v r. 2003 bylo vytěženo celkem 3171m3  dřeva, z toho podíl borovice 44% a podíl smrku 39%; za organizační složky města 2792m3 se ziskem 769tis. Kč. ):

 

Dřevina

m3

%

Borovice

1210

46,0

Smrk

955

36,3

Dub

168

6,4

Akát

62

2,4

Bříza

125

4,7

Modřín

26

1,0

Buk

64

2,4

Topol

8

0,3

Osika

12

0,4

Habr

2

0,1

Celkem

2632

100

 

 

 

 

Druh těžby

Výkon

v m3

Úmyslná těžba

Výchova do 40 let

52

Výchova nad 40 let

100

Mýtní úmyslná

1388

Nahodilá těžba

Kůrovcová

208

Souše, živelná

884

C E L K E M

2632

 

 

 

 

Ve smrkových porostech-tyčovinách (vlákninové dříví) do 50 let věku bylo smýceno 182 m3 kůrovcového dříví a kůrovcových souší (Dubová Hora, Lhota, U Prokopa, Nad Rozprechticemi).

V terénu bylo během roku rozmístěno 16 feromonových lapačů na odchyt lýkožroutů.

Od začátku měsíce května se neprováděly mýtní úmyslné těžby, výjimkou byly pouze těžby povolené nad rámec schváleného lesního hospodářského plánu s časovým omezením (těžba akátového porostu do 60 let věku, těžby v I. zóně CHKO), drobná zarovnání těžebních ploch po nahodilých těžbách (souše borovice, kůrovci na smrku) a těžba listnatých výstavků - dočištění těžebních ploch (Dubová Hora, u Vrchovan – tyto výstavky se nepodařilo na jaře 2004 smýtit z důvodu nástupu vegetačního období).

V projektech navržené a v roce 2004 neprovedené úmyslné mýtní těžby se přesouvají na rok 2005.

Co se týká budoucnosti kůrovce v městských lesích, tak lýkožrout lesklý napadající mladší smrkové porosty byl ke konci vegetačního období téměř potlačen, naopak se v září na několika místech objevil lýkožrout smrkový (Lopušák, Deštenský kopec, Dubová Hora, Nad Rozprechticemi). Tato malá ohniska budou během zimy zasanována a nepředstavují svou velikostí vážné ohrožení lesa jako celku. I když záleží především na počasí během vegetačního období r. 2005.

Velkou neznámou je další šíření  houbového (plísňového) onemocnění borovice lesní a borovice černé. I zde záleží především na počasí. Největším problémem takto napadeného dřeva je jeho zpeněžení, tato choroba napadá hlavně borovice na nepříznivých stanovištích, tj.  z pohledu dřevařského stromy s  nekvalitními kmeny.

Celkové první zalesnění v roce 2004 bylo provedeno na ploše 5,97ha, z toho podzimní první zalesnění na ploše 1,02ha. Dřevinnou skladbu prvního zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:

 

Dřevina

borovice

smrk

jedle

dub

buk

lípa

javor

jilm

celkem

z toho MZD

Plocha  v ha

2,30

0,20

0,52

0,84

1,10

0,78

0,08

0,15

5,97

3,14

 

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté dřeviny+jedle – závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí v roce 2004 - 52,6%. Podíl zalesňování MZD byl v tomto roce nadprůměrný, neboť v předchozích letech nebyl tento podíl zcela naplňován.

Oploceno bylo celkem 1,80ha nových výsadeb (30%), především za finanční podpory SCHKO Kokořínsko (1,05ha). Letošní nezdar zalesnění vzhledem k přijatelným povětrnostním podmínkám se pohybuje kolem 10-15% (v borovici do 20%, v listnáčích, smrku a jedli do 5%), celkové vylepšování v roce 2004 proběhlo na ploše 1,35 ha. Při jarním zalesňování výrazně vypomohli zaměstnankyním městských lesů členové veřejně prospěšných prací.

            Dalším závazným ukazatelem plánu je minimální plošný rozsah výchovy do 40 let (prořezávky + probírky byly v roce 2004 provedeny na ploše 12,12ha, tj. 80% ročního plnění; v roce 2003 plnění na 229%).

Ke konci roku 2004 se eviduje 6,60 ha holin, z toho k jarnímu zalesňování 2005 je určena plocha 5,82ha (z toho MZD 1,86ha), na zbývající ploše je buď povolen ze strany státní správy lesů odklad zalesnění z důvodu přirozené obnovy borovice nebo bude o tento odklad zažádáno.

 

Odběratelé města Dubá:

Lesní společnost Litoměřice

547 m3

Hrabě a synové, Dubá-Zakšín

450

p. Daniel Malaťák

780

p. Jan Černý - Deštná

118

p. Peter – Dubová hora

54

Pila na Dubsku

47

Pila na Litoměřicku I

30

Pila na Litoměřicku II

43

Pila na Mělnicku

26

Pila na Nymbursku

23

Odběratel na Rakovnicku

119

Odběratel na Frýdlantsku

42

Ostatní drobní odběratelé+deputáty pro zaměstnance-6m3 (na odvozním místě)

67

Samovýrobci

212

Dřevo pro město

33

Krádeže z odvozního místa

3

Neprodáno k 31. prosinci 2004

38

C E L K E M

2632 m3

            Poznámka pro občany Dubé, kteří chtějí řezivo ze dřeva z dubských lesů: Městské lesy Dubá jsou výhradním dodavatelem firmy Hrabě a synové v Zakšíně.

 

Těžební práce v daném období zařizovaly tyto firmy (cca):

Lesní společnost Litoměřice       288 m3

p. Daniel Malaťák                     700 m3

p. Jan Černý           1368 m3 (část pro Lesní společnost Litoměřice v rámci podpory místních podnikatelských subjektů)

p. Mikšíček (lanovkáři)           64 m3

Samovýrobci                               212 m3.

 

            Formou „u pařezu“ bylo z městských lesů v roce 2004 prodáno 1577 m3 (včetně samovýroby), tj. 60%. Zbývající část prodávaného dřeva byla plně sortimentována (40%).

(Pro vysvětlenou: prodejem dřeva nastojato se rozumí prodej, kdy se změří hmota stojícího porostu a sortimenty si manipuluje kupující; prodejem dřeva u pařezu se rozumí prodej, kdy se měří dřevo až po těžbě a sortimentace je rovněž věcí kupujícího). Nejvíce dřeva formou „u pařezu“ odkoupil od města Dubá pan Daniel Malaťák (cca 700m3) a Lesní společnost Litoměřice (547m3). Navíc panu Malaťákovi jsou zadávány mj. těžařské práce na problematických místech – (Loubí-močál, elektrická vedení) a všechna rizika těžby jsou smluvně převedena na něj (škody na pozemcích, silnicích, elektrickém vedení).

Cenu prodávaného dřeva z dubských lesů se daří držet nad cenovou hladinou loňského roku

(cca o 5-10%) a zatím poptávka převyšuje nabídku, což má i nadále vliv na velmi mírný vzrůst cen prodávaného dřeva (mj. z posledních celorepublikových výsledků se průměrná cena dřeva za rok 2004 pohybovala cca v cenové relaci roku 2003).

Zpeněžení dřeva se pohybuje okolo 640 Kč/ m3 (po odečtení nákladů na těžbu a přibližování), tj. cca 900 Kč/ m3 včetně nákladů na těžbu a přibližování (v těchto číslech je zahrnuta i málo rentabilní samovýroba).

Dřevo určené pro potřeby města bylo zřizovateli převedeno bezplatně, těžba a přibližování tohoto dřeva byla hrazena z rozpočtu městských lesů.

Bohužel se ani městské lesy nevyhnuly neplatičům. Jedna z malých pil na Litoměřicku dluží městu ke konci roku 7000Kč (původní dluh činil 22tis. Kč, dlužník pohledávku průběžně splácí).

Městské lesy vykázaly k 31. prosinci 2004 zisk ve výši 865 574 Kč. Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:

 

Výnosy

 

 

Tržba za dříví

1 956 698,96

 

Prodej vánočních stromků

3 773,10

 

Škody zvěří

500,00

 

Úroky z účtu

2 261,86

 

Dotace-veřejně prospěšné práce

139 430,10

 

Dotace-ministerstvo zemědělství

396 162,00

 

Dotace-ministerstvo život. prostředí

126 910,00

Program péče o krajinu - CHKO

VÝNOSY CELKEM

2 625 736,02

 

 

 

 

Náklady

 

 

Spotřeba materiálu (chemie,ochranné pomůcky,benzin,pletiva,tubusy)

109 820,90

 

Sazenice

253 518,44

 

Opravy služebního vozu

24 551,70

 

Leasing služebního vozu

65 670,00

 

Telefon

9 814,43

 

Náklady na OLH

167 070,00

 

Služby =orba,prořezávky,příprava půdy, zalesnění, ostatní pěstební, úklid klestu, doprava dřeva

93 781,48

 

Služby =těžba dřeva

316 303,45

 

Mzdové náklady (včetně VVP), zákonné sociální pojištění+silniční daň

706 346,00

 

Krádež hotovosti z pokladny

6 450,00

 

Ostatní

6 835,00

 Pojistné

NÁKLADY CELKEM

1 760 161,40

 

CELKOVÝ VÝSLEDEK

+865 574,62

 

 

 

V prosinci 2004 byl po 3 letech splacen leasing vozu městských lesů Lada Niva. Lze předpokládat, že finanční částky určené na opravy vozu budou nadále meziročně narůstat (v roce 2004 – 24,5tis. Kč – oprava diferenciálu a běžná údržba). Určitě by stál za zvážení prodej tohoto vozu ke konci roku 2005 a zakoupení nového vozu (s úsporou předpokládaných výdajů na opravy).

Během 16. - 17. srpna proběhla ze strany Národního certifikačního centra kontrola trvale udržitelného hospodaření v lesích. Kontrolor si zcela náhodně vybral z lesní hospodářské evidence několik porostů (včasné zalesnění holin, zajištění kultur, povinná výchova, kvalita prací) a následně proběhla kontrola přímo v terénu. Při této kontrole nebyly shledány vážné závady. Byly shledány pouze 2 drobné nedostatky – neexistence zkusných oplocenek proti okusu a zjednodušená evidence používání chemikálií (včetně repelentů). Tyto nedostatky byly během září odstraněny.

Nepodařilo se městské lesy pojistit proti požáru, roční pojistné požadované pojišťovacími ústavy by se pohybovalo v rozmezí 50-70tis. Kč, což je částka finančně neúnosná.

Rok 2005 by se měl, co se týče těžby dřeva, zalesňování, prodeje dřeva a jeho zpeněžení, podobat roku 2004; budu se i nadále snažit o co nejvyšší zpeněžení dřeva a další zvýšení podílu prodeje dřeva plnou sortimentací při stejném množství vytěženého dřeva (cca 2600 m3), maximálně spolupracovat s orgány státní správy lesů a ochrany přírody (zejména s SCHKO Kokořínsko).

Děkuji všem, kteří se zapojili do prací okolo dubských lesů.

 

Ing. Josef Štveráček,

odborný lesní hospodář města Dubá

 

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.