NET Dubáček
 Datum: 03. 12. 2020 
 (svátek má Svatoslav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Dubské aktuality - Září 2005
Vydáno dne 13. 09. 2005 (1978 přečtení)

Vzhledem k tomu, ?e jsme vám del?í dobu nepřinesli ?ádné aktualitky z Dubé, rozhodli jsme se, ?e vás poinformujeme o současných zajímavostech souhrnně v jediném článku. Dozvíte se tedy, ?e rekonstrukce ?koly úspě?ně pokračuje a ?e se pravděpodobně v?echno stihne ve smluvních termínech, ?e MUDr. Klement odstoupil ze zastupitelstva a proč, ?e město a Slavoj s nejvy??í pravděpodobností dostanou peníze z EU a také, ?e realizace obchvatu Dubé mo?ná začne ji? za tři roky. Pus?me se tedy do toho, a? je dílo hotovo.

Rekonstrukce ?koly

Jistě jste si v?imli, ?e dubská ?kola, respektive její nejstar?í a největ?í budova, prochází rekonstrukcí. Od spolumajitele firmy KN - Stav s.r.o., která stavbu provádí, pana Konráda, jsme se moc informací nedozvěděli, pouze nám bylo sděleno, ?e stavba probíhá podle plánu a smlouvy, která mezi jeho firmou a městem Dubá byla podepsána. O poznání více informací nám ochotně podal tajemník MěÚ Dubá pan Bedřich Janďourek. ?Začátek realizace rekonstrukce byl posunut díky protahujícímu se výběrovému řízení na firmu, která jí měla provádět. I přesto, ?e se tím prodlu?ovaly i ostatní lhůty, měla by rekonstrukce být dokončena v průběhu leto?ního října?. Důle?ité je, ?e město nepřijde o státní dotaci. Ta zaplatila celou rekonstrukci, ani? by se město muselo finančně jakkoli spolupodílet, jak nám pan tajemník také potvrdil. Sankce popřípadě vrácení dotace by přicházelo na řadu jedině tehdy, kdyby se prostředky nepodařilo proinvestovat do konce leto?ního roku. Tak?e v?echno je O.K.

 

 

 

Asi vás napadne, co se za těch 11,5 mil. korun ve ?kole asi udělalo (resp. je?tě dělá). Vězte tedy, ?e stará budova na?í alma mater, ze které základní vědomosti získala velká vět?ina z nás, dostala novou stře?ní krytinu, byla jí vyměněna kompletně v?echna okna za nová dřevěná eurookna (původně jsme myslel, ?e jsou plastová, ale není tomu tak), byla provedena rekonstrukce její fasády, byl zateplen její ?tít směřující k Českolipské ulici, kompletně byly zrekonstruovány její toalety, uvnitř ?koly byla provedena oprava omítek, třídy a kabinety byly vymalovány a také jim byly přebrou?eny parkety, byly vyměněny nevyhovující elektrické rozvody, byla vyměněna dla?ba na chodbách i na schodech a spousta dal?ího. Navíc byla v plánu i úprava dvora ?koly, tak?e i zde dojde je?tě ke změnám. Podle slov pana tajemníka je na konec října plánován, tedy a? po odstranění le?ení a po úklidu, den otevřených dveří, tak se bě?te určitě podívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstoupení MUDr. Klementa ze zastupitelstva

Na zářijovém veřejném zasedání podal dlouholetý člen zastupitelstva města Dubá, obvodní lékař z Dubé pan doktor Jiří Klement svou rezignaci na členství v městském zastupitelstvu. Ve svém odůvodnění uvedl neshody s Mgr. Jiřím Samcem a související neuspokojení z práce v zastupitelstvu. Následujícím v pořadí za Sdru?ení nezávislých kandidátů je pan Karel ?imo a za ním je pak je?tě Mgr. Jindři?ka Skalická. Kdo z nich bude asi dal?ím dubským kon?elem?

 

 

Město Dubá a TJ Slavoj Dubá asi dostanou velké peníze z EU

Ji? jednou jsme vás informovali (viz. zde) o tom, ?e Město Dubá a také TJ Slavoj Dubá jsou členy organizace LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com), která se soustřeďuje na získávání finančních prostředků z EU pro místní rozvoj a jejich ?distribuci? mezi fyzické i právnické osoby, resp. na jejich projekty.

 

 

 

6. září LAG Podralsko na svých internetových stránkách zveřejnila seznam devíti projektů, na které bude poprvé v historii této organizace poskytnuta dotace v úhrnné vý?i skoro 7 mil. korun. Dva projekty z těchto devíti jsou projekty z dílny dubských subjektů a to právě Města Dubá a Tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá.

 

Město Dubá by mělo získat celkem 955 tis. Kč na projekt s názvem "Turistické pobyty pro mláde? se zaměřením na ekologickou výchovu". Podle dostupných informací jde o projekt zaměřený na vybudování mo?ností ubytování pro ekologické pobyty dětí, předev?ím s ohledem na poznávání Kokořínska. Ubytovací kapacita 40 lů?ek prý bude k dispozici v tělocvičně ?koly, přičem? dal?í aktivitou by mělo být i zakoupení dal?ího potřebného zařízení nebo úprava odborné učebny pro pořádání přírodovědných  seminářů.

 

TJ Slavoj Dubá by měl získat celkem 850 tis. Kč na projekt s názvem ?Pořádání sportovních akcí?, jeho? předmětem je úprava stávajícího sportovního areálu, aby byl vyu?itelný i pro potřeby cestovního ruchu. V jeho rámci by mělo dojít k opravě a vybavení budovy sportovního zázemí, k dobudování multifunkčního hři?tě, k pořádání sportovních akcí pro veřejnost a také k propagaci mo?ností sportovního vy?ití v Dubé.

 

Přejme tedy městu i Slavoji, aby k zamý?leným projektům peníze doopravdy dostaly, jako ?e je ji? na 99 % mají přiděleny, a aby projekty přinesly ký?ený výsledek. V případě Slavoje se zcela jistě nedá tvrdit, ?e jde o dostatečné finanční prostředky na realizování v?ech cílů této organizace, ale jde první hvězdičku, která Slavoj jistě ?po?oupne? blí?e k na nebi, do kterého určitě svými výkony a prací z poslední doby míří. Přimlouval bych se, aby město i nadále podporovalo tuto organizaci tak ?tědře, jako poslední dva roky, jeliko? finanční prostředky z její podpory plynuly ve vět?ině do provozu, nikoli do budování a údr?by sportovního zařízení.

 

Realizace obchvatu a věci s tím spojené

Při telefonickém hovoru s tajemníkem MěÚ Dubá jsme také hovořili o tom, ?e Krajský úřad, po provedení zji??ovacího opatření ve věci návrhu města Dubá týkajícího se posunutí vyústění obchvatu za Dubou o cca půl kilometru, zaujal  k posunu obchvatu kladné stanovisko, co? jistě potě?í v?echny ?Ber?tejňáky?. Zároveň s tím mi pan tajemník pověděl, ?e se zahájení prací na obchvatu pravděpodobně plánuje ji? na rok 2008, co? by bylo skutečně prima, ne?

 

Bioelektrárna  s výkonem 4,5 MW a zaměstnáním pro 60 lidí v Dubé a můj názor.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva na?eho města byla probírána i mo?nost výstavby bioelektrárny (pravděpodobně spalovna biomasy ? více informací o tomto druhu získávání energie získáte zde) v Dubé. Informaci o projektu na zasedání podal zástupce firmy, která by měla zájem fabriku postavit. Tím nebyl nikdo jiný ne? bývalý starosta města Dubá pan Vladimír Bezdíček.

 

Obrázek 9

 

Podle zprostředkovaně podaných informací ze zasedání, se prý nedá říci, ?e by jeho osobě byla občany na zasedání vyjádřena důvěra, ba naopak. No ono jeho spojení se zástavou nemovitostí města jako bankovní záruka pro výstavbu dubské stáčírny vod, bylo dosti ne??astné a tak se není čemu divit. Na druhou stranu město nakonec (i díky současnému vedení města) majetky ze zástavy s nejvy??í pravděpodobností získá zpátky a de facto na tom vydělalá, jeliko? nic neztratilo a navíc v Dubé stojí jak? tak? fungující fabrika na stáčení a balení vody. Jediný kdo pravděpodobně prodělá bude banka, tak?e bychom nakonec mohli i podnikavému panu Bezdíčkovi poděkovat. I kdy? se to asi nestane, určitě jsme chytřej?í a není nutno se hned čepýřit, přinese-li nám někdo jen návrh něčeho nového, navíc kdy? něco podobného sami ani nezvládneme. Oproti jiným pan Bezdíček nepřichází s anonymním ani tajným investorem jako například pan Skalický a to se mě osobně líbí.

Zastupitelstvo se podle v?eho k návrhu firmy, kterou pan Bezdíček zastupuje, prozatím nevyjádřilo a po?ádalo o dolo?ení vět?ího mno?ství jimi specifikovaných informací, jako je ekologická zátě? fabriky (počty kamiónů, exhalace ap.), aby se mohlo alespoň nějak k návrhu postavit.

 

Zcela jistě více informací se dozvíme ze zápisu ze zářijového zastupitelstva, který v?ak prozatím nebyl na?í redakci doručen, ale v nejbli??í době jej ji? očekáváme.

 

Sprejeři, Vandalismus  a Dubá

Docela by mě zajímalo, jak by za současného slo?ení zastupitelstva dopadl návrh na vybudování zdi pro spejery, proti které jsem co by člen zastupitelstva hlasoval, a to nejen proto?e jsem cítil, ?e vyjít jim v tu dobu vstříc by bylo de facto jednostranným ústupkem a ne kompromisem, ale i proto?e si myslím, ?e jsou to vyhozené peníze a pro Dubou nevkusná dekorace. Jako kompromis mi rozhodně při?lo poskytnutí vět?ího mno?ství finančních prostředků Slavoji, který díky tomu dnes soutě?ně zapojuje jak star?í ?áky a dorostence, tak i přípravku i mlad?í ?áky a nesoutě?ně navíc i ma?oretky. Kdy? se řekne soutě?ně, tak je to minimálně 44 dětí, které týden co týden soutě?í a k tomu minimálně dvakrát týdně trénují, mají prokazatelné výsledky (nějakým umístěním v tabulce) a jsou pod dozorem. U zdi by sprejeři určitě pod dozorem nebyli, co? není a? tak důle?ité, důle?itěj?í je, ?e jeliko? nejsou organizováni, pak by pravděpodobně ani ve sprejerství legálně nesoutě?ili, čím? by de facto na?e společné peníze při?li vniveč. Nemohu si pomoci, mé heslo je: "sportem nebo kulturou vůči drogám a sprejerství". Sprejerství a? si dotují rodiče, nebo děti ze svého kapesného, kdy? jim o to tolik jde, rodiče dětí ze Slavoje to také nemají zdarma. A kdy? mi někdo povídá o tom, ?e ne ka?dé dítě je zralé pro sport (co? moc neberu), pak jsem jedině rád, ?e se přispívá třebas na taneční krou?ek a podobně bych přidal i třeba Petrovi Smetáčkovi na hudbu nebo na?emu uměleckému spolku na výstavy. Určitě bych ale nepřidal na zeď pro sprejery, nezaslou?í si to.

 

Nezaslou?í si to u? proto, ?e ničí cizí majetek, tudí? nemají ponětí, co je správné a co dobré, a v tom je jistě není dobré podporovat. Jsem přesvědčen, ?e právě tito výrostci, kteří nejdříve počmárali turistické značení kolem Dubé, toto značení také zcela zcizili. To mě fakt ?do?ralo?.

 

 

 

 

 

Na závěr fotky a výzva

Na závěr bych vám rád představil několik fotografií ze zářijového Dubska, aby jsme měli na co vzpomínat. Tentokrát se jedná o fotografie z mé procházky ke kapli Svatá Barbora, je? se nachází u Dubé směrem k obci Vrchovany.

 

Dále bych k vám mě výzvu. Pokud jste byli letos, loni, nebo i jindy na dovolené v tuzemsku nebo v zahraničí, ?pochlapte se? a napi?te nám o ní příspěvek. Va?e jméno klidně vynecháme, jde nám předev?ím o va?e zku?enosti z cest a také o náměty na prima dovolenou pro náv?těvníky na?eho serveru.

 

No a pokud nemáte zrovna pisatelské vlohy, pak nám dejte vědět, zajdeme k vám s diktafonem.

 

Akáty nad Mlejnkem

 

 

Barbora

 

 

 

 

Houbařovo záti?í

 

Přece jen jsme v Sudetech a navíc 60. let od konce 2. světové

 

Jen tak seděla na cestě ...

 

Skalní divadlo nad Nedamovem

 

Bytelně zpracovaná i kdy? provizorně vzhlí?ející lávka na cestě do Nedamova

 

 

 Základ pro Dubský le?ák ;-)

 

  

To je protentokrát v?e. Mějte se

 

Miroslav Jaku?
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.