NET Dubáček
 Datum: 20. 11. 2019 
 (svátek má Nikola)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 02. 2007 (1026 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePřinášíme Vám usnesení ze čtvtého veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá, na kterém, mimo jiné, byl odvolán i Mgr. Samec z kontrolního výboru zastupitelstva. Starostka města Mgr. Zdeňka Šepsová k tomuto usnesení přidala, tak jak je zavázána jednacím řádem zastupitelstva, i kománentář, který je velmi zajímavý a objasňuje důvody k odvolání pana Samce. (více v úplném znění této zprávy, zcela dole)...

USNESENÍ č. 4/2007  ze dne 15.února 2007 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin
Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

1) SCHVÁLILO předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 4/2007.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh starostky zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Nemešovou a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího Klementa.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

3a) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 3/2007 ze dne 18.ledna 2007, VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 2/2007 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

3b) SCHVÁLILO na návrh starostky doplnění programu tohoto zasedání o bod 3c) tohoto usnesení.
--->  hlasování pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 3

3c) ODVOLALO na návrh starostky pana Mgr. Jiřího Samce z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města Dubá.
--->  hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 4

4a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 3/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: p.p.č. 1492/6, ostatní plocha o výměře 94 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základě písemné žádosti č.ev. 1/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku: část p.p.č. 2503/1, trvalý travní porost o výměře cca 400 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek za budovou č.p. 252 v Dubé navazující na přilehlou halu.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 11/06): p.p.č. 177/10, trvalý travní porost o výměře 1 141 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Strana kupující: manželé pna P.S. a paní Z.S., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 45 640,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádosti č.ev. 37/04 a 12/05): p.p.č. 1119/4, trvalý travní porost o výměře 129 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: paní V.N. a pan A.K., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 5 160,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
--->  hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádosti č.ev. 37/04 a 12/05): p.p.č. 1345/4, ostatní plocha o výměře 47 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: manželé pan A.K. a paní J.K., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 1 880,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4f) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádosti č.ev. 37/04 a 12/05): p.p.č. 1119/3, trvalý travní porost o výměře 210 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Strana kupující: manželé pan Z.N. a paní V.N., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 8 400,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

4g) SCHVÁLILO návrh majetkového výboru zastupitelstva neprodat městský pozemek (písemná žádost č.ev. 37/04 a 12/05): p.p.č. 1055/2, ostatní plocha o výměře 135 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé. Jedná se o pozemek, který je součástí městského prostranství na Malé Straně v Deštné a je předmětem sousedských sporů. Prodejem tohoto pozemku by se situace ještě více vyhrotila, proto bude vhodné, když pozemek zůstane i nadále ve vlastnictví města Dubá.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

5a) PROJEDNALO po projednání ve finančním výboru zastupitelstva návrh rozpočtu města Dubá na rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá. Tento rozpočet bude po jeho dalších navržených úpravách předložen ke schválení zastupitelstvu města Dubá na jeho veřejném zasedání konaném dne 15.března 2007.

5b) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva výdaj nad rámec rozpočtového provizoria v paragrafu 2321 rozpočtu odvádění a čištění odpadních vod do výše 300 000,- Kč na projekt kanalizace, projektantovi Ing. Josefu Folbrechtovi z důvodu úhrady již přijatých faktur.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

6a) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ výroční zprávu organizační složky města Dubá – Městských lesů Dubá za rok 2006, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

6b) SCHVÁLILO na návrh odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing.Štveráčka změnu způsobu označování pokácených stromů v městských lesích. Označení se bude provádět kulatým razidlem v jehož středu je velké písmeno D.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 1

7a) PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti organizační složky města Dubá – JPO SDHO Dubá za rok 2006, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

7b) SCHVÁLILO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy podání žádostí o přidělení grantů Libereckého kraje – fondu požární ochrany. Pořízení neinvestičních věcných prostředků požární ochrany dle předurčenosti jednotky nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003 – „Požární poplachový plán Libereckého kraje“ a příprava jednotky na předurčenost dle nového „Požárního poplachového plánu Libereckého kraje“ platného od roku 2010. Celkové náklady akce činí 118 000,- Kč, vlastní zdroje činí 59 000,- Kč.
Pořízení ochranných prostředků požární ochrany pro zvýšení a udržení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Dubá dle její předurčenosti nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003 – „Požární poplachový plán Libereckého kraje“ a příprava jednotky na předurčenost dle nového „Požárního poplachového plánu Libereckého kraje“ platného od roku 2010. Celkové náklady akce činí 140 000,- Kč, vlastní zdroje činí 70 000,- Kč.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 1

8) VZALO NA VĚDOMÍ informace zastupitelky paní Hany Pejpalové týkající se činnosti MAS LAG Podralsko a SOUHLASILO s působností a činností MAS LAG Podralsko na správním území města Dubá.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 1

9) VZALO NA VĚDOMÍ informace starostky týkající se vyhlášeného konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy Dubá a STANOVILO na návrh starostky způsob hlasovaní o nominování členů do konkurzní komise. O navržených kandidátech do konkurzní komise se bude hlasovat podle abecedního pořadí.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 1

NOMINOVALO na návrh starostky zastupitele pana MUDr. Jiřího Klementa do konkurzní komise.
---> hlasování pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 3

NOMINOVALO na návrh zastupitelky paní Miloslavy Vokolkové zastupitelku paní Mgr. Janu Maškovou do konkurzní komise.
---> hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 4

Vzhledem k úspěšné nominaci obou členů do konkurzní komise se již nehlasovalo o třetím návrhu, který podal zastupitel pan Tomáš Mařík, kdy navrhl na člena konkurzní komise zastupitelku paní Jaroslavu Nemešovou.

URČILO na návrh starostky předsedu této konkurzní komise zastupitele pana MUDr. Jiřího Klementa.
---> hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 4

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní Mgr. Jany Samcové a Ing. Pavly Burešové týkající se činnosti Poradenského centra pro venkov, pobočka Dubá a
NESCHVÁLILO žádost Poradenského centra pro venkov ohledně snížení výše nájemného za pronájem městských nebytových prostor na symbolickou 1,- Kč za rok, od období 1.8. 2007.
---> hlasování pro schválení: 4 proti schválení: 6 zdrželo se: 0

11) VZALO NA VĚDOMÍ informace starostky týkající se možnosti získaní dotace prostřednictvím Mikroregionu Podralsko na vybudování bezdrátového rozhlasového systému na území města Dubá.

SCHVÁLILO na návrh starostky
zadat vypracování dvou studií (nabídek) na bezdrátový rozhlasový systém na území města Dubá, které budou využity k vytvoření velkého projektu na společné řešení rozhlasového systému pro několik obcí Mikroregionu Podralsko.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

12) VZALO NA VĚDOMÍ informace starostky týkající se:
  - rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci dovolání ohledně zastavených městských objektů v Dubé
 - stavu řešení záležitosti ohledně opravené komunikace na Výsluní v Dubé
 - poskytnutí příspěvku tanečnímu kroužku z rozpočtu města Dubá na rok 2007
 - odstraněného dopravního značení části obce Dubá – Nový Berštejn
 - získání dotace na dokončení opravy objektu kaplička v Horkách
 - žádosti Dubské volby o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Dubá na rok 2007

Kometář starostky Mgr. Zdeňky Šepsové k tomuto usnesení:
- Zastupitelstvo obdrželo návrh rozpočtu města Dubá na rok 2007. Zastupitelé podají další návrhy na úpravy tohoto rozpočtu, stanoví např. způsob využití zisku z Městských lesů Dubá, rozhodnou, jakou finanční částku přidělí osadním výborům, zda a v jaké výši vyhoví žádostem organizací a sdružení, stanoví rezervu, která bude moci být čerpána v průběhu roku na spoluúčast města v rámci získaných dotací nebo ke krytí nepředvídaných výdajů. Ve snaze zajistit snížení výdajů se v současné době vedení města zabývá uzavřením nové smlouvy o zajištění odpadového hospodářství v obci Dubá. V posledních dvou letech se výdaje neúnosně zvyšovaly, provádíme podrobný rozbor vzniklé situace a pokusíme se uzavřít výhodnější smlouvu pro město.

- Pan Mgr. Jiří Samec byl na můj návrh zastupitelstvem odvolán z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města Dubá. Důvodem bylo jeho nevhodné chování při schůzce kontrolního výboru a neochota spolupracovat.

- Nevhodně se pan Mgr. Jiří Samec choval také při zasedání zastupitelstva. Slovně urážel nejen mě jako starostku, ale i zastupitele MUDr. Jiřího Klementa. Domnívám se, že rozdílnost názorů, neexistence důkazů a neochota odpovídat na otázky zastupitelů, není důvodem k urážkám a doufám, že se situace nebude opakovat. V opačném  případě bych byla nucena podniknout další kroky.

- Zastupitelstvo neschválilo žádost Poradenského centra pro venkov ohledně snížení výše nájemného na symbolickou 1,- Kč za rok. Zastupitelé se domnívají, že částka 1 000,- Kč/měsíc není tak vysoká, aby nemohla být hrazena např. pomocí sponzorských darů klientů Poradenského centra. Přednesená zpráva nepřesvědčila většinu zastupitelů o přínosu činnosti Poradenského centra pro město Dubá.
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.