NET Dubáček
 Datum: 08. 04. 2020 
 (svátek má Ema)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 03. 2007 (1247 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePřinášíme Vám usnesení z pátého, březnového veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá, ze kterého se, mimo jiné, dozvíte, že na bývalou starostku a současnou zastupitelku paní Hanu Pejpalovou bylo podáno trestní oznámení kvůli podezření z porušení dvou zákonů v době jejího starostování, že bývalé vedení našeho města uzavřelo nevýhodnou smlouvu se Sběrnými surovinami, které v Dubé provozují sběrný dvůr při výjezdu na Tuháň, že v Dubské škole bude otevřen školní obchod ve snaze napomoci zamezit růstu obezity dětí školou povinných a také, že bývalé vedení města ohrozilo výstavbu obchvatu Dubé otálením při dopracovávání změn územního plánu a že výstavba obchvatu, stihne-li se vše včas schválit, by mohla začít na podzim roku 2008 (více v úplném znění této zprávy)...

Usnesení č. 5/2007  ze dne 15.března 2007 z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá s komentářem starostky města Dubá

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin
Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

1) SCHVÁLILO předložený upravený program zasedání zastupitelstva č. 5/2007.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky
zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Hozu a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení paní Markétu Slezák.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

3) VZALO NA VĚDOMÍ
rezignaci zastupitelky paní Jaroslavy Nemešové na mandát člena zastupitelstva města Dubá a zároveň na funkci členky školské rady Základní školy Dubá a na funkci předsedkyně bytové komise starostky ke dni 16.února 2007. Náhradníkem na uvolněný mandát člena zastupitelstva města Dubá je pan Mgr. Jiří Samec, bytem Dřevčice, Dubá.

OSVĚDČILO
nastoupení náhradníka pana Mgr. Jiřího Samce, bytem Dřevčice, Dubá, do funkce člena zastupitelstva města Dubá.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 0

VZALO NA VĚDOMÍ
složení slibu člena zastupitelstva města Dubá pana Mgr. Jiřího Samce.

4) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 4/2007 ze dne 15.února 2007,

VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 3/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,
---> viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

5) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
o řešení záležitosti ohledně opravené komunikace na Výsluní v Dubé, kterou objednala bývalá paní starostka Hana Pejpalová bez projednání v zastupitelstvu města Dubá.

komentář starostky: Dle právního rozboru je podezření, že bývalá starostka porušila zákon o obcích č. 128/2000 Sb. i zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Proto bylo na paní H.P. podáno trestní oznámení.

6a) SCHVÁLILO na návrh zastupitelky paní Hany Pejpalové
 doplnění programu tohoto zasedání o bod 6b) tohoto usnesení.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

6b) POVĚŘILO na návrh zastupitelky paní Hany Pejpalové
kontrolní výbor zastupitelstva prošetřením záležitosti týkající se překročení kapitoly 6171 (místní správa) rozpočtu města Dubá v prosinci 2006.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

7) JMENOVALO na návrh zastupitelky paní Mgr. Jany Maškové
 členku kontrolního výboru zastupitelstva města Dubá paní Jarmilu Tomáškovou, bytem Dubá.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 2

8) JMENOVALO na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy
 členku školské rady Základní školy Dubá zastupitelku paní Markétu Slezák.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

9a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
 prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 3/07):
p.p.č. 1492/6, ostatní plocha o výměře 94 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

Strana kupující: pan P.M., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 3 760,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

9b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
směnu městských pozemků s finančním doplatkem (již vyhlášených a zveřejněných ke směně, písemná žádost č.ev. 17/06), za pozemek z vlastnictví fyzické osoby, a to následovně:
z vlastnictví města Dubá směnit podle vyhotoveného geometrického plánu p.p.č. 191/2, ostatní plocha o výměře 99 m2, st.p.č. 31, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 72 m2, st.p.č. 33/1, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 181 m2, st.p.č. 33/3, zastavěná plocha (zbořeniště) o výměře 123 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, za p.p.č. 1/6, zahrada o výměře 22 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví pana M.M.

Pan M.M. doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen (zastavěná plocha 120,- Kč za 1 m2 pozemku, ostatní plocha 40,- Kč za 1 m2 pozemku, zahrada 60,- Kč za 1 m2 pozemku), to je celkem 47 760,- Kč plus poplatky, vše se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení finančního doplatku se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

9c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
 na základě písemné žádosti č.ev. 5/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských nemovitostí:
budova č.p. 34 ve Dřevčicích (bývalý Národní výbor) se st.p.č. 21, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 379 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice. Termín podání nabídek je stanoven nejpozději do dne 6.4. 2007. Poté bude záležitost předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města Dubá na jeho dubnovém veřejném zasedání.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 2

9d)  ROZHODLO  na návrh majetkového výboru zastupitelstva
vypsat výběrové řízení na pronájem městského zařízení na dodávku tepla v Dubé, Školní ulice 85. Ke dni 31.5. 2007 na základě výpovědi současného nájemce končí stávající nájemní vztah. Nové nájemné se stanovuje ve výši 70 000,- Kč za rok splatné ve čtvrtletních splátkách. Nájemní doba bude na dobu neurčitou od 1.6. 2007 s výpovědní lhůtou šest měsíců. Kompletní údržbu zařízení hradí nájemce. Termín podání nabídek je stanoven nejpozději do dne 30.4. 2007. Poté bude záležitost předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města Dubá na jeho květnovém veřejném zasedání.
---> hlasování pro: 11  proti: 0 zdrželo se: 0

9e) NESCHVÁLILO protinávrh zastupitele pana Mgr. Jiřího Samce
 oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva
provést opravu části městské komunikace (v délce cca 13 m) na p.p.č. 1185, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice, v prostoru kolem objektu č.p. 62 ve Dřevčicích (část zvaná Butterberg). Na uvedené komunikaci hrozí utržení její části se štukovou podpěrou. Opravu provést odbornou firmou podle projektu.
---> hlasování pro schválení: 2 proti schválení: 5 zdrželo se: 4

 ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
provést opravu části městské komunikace (v délce cca 13 m) na p.p.č. 1185, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice, v prostoru kolem objektu č.p. 62 ve Dřevčicích (část zvaná Butterberg). Na uvedené komunikaci hrozí utržení její části se štukovou podpěrou. Předpokládané náklady této opravy činí cca 50 000,- Kč. Opravu provede město Dubá svépomocí.
---> hlasování pro: 9 proti: 1 zdrželo se: 1

komentář starostky: Komunikace je v havarijním stavu, její oprava je odkládána několik let a v současné době  hrozí utržení její části. Oprava bude provedena v co nejkratší možné době.
list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 5/2007 ze dne 15.3. 2007

10a) SCHVÁLILO na návrh finančního výboru zastupitelstva
rozpočet města Dubá na rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 1

10b) VZALO NA VĚDOMÍ zprávy finančního výboru zastupitelstva
o provedených kontrolách hospodaření příspěvkových organizací města Dubá – Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá za rok 2006, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 NESCHVÁLILO  protinávrh  zastupitele pana Mgr. Jiřího Samce
 oproti návrhu zastupitelky paní Miloslavy Vokolkové
týkající se provedení auditu účetnictví Základní školy Dubá auditorskou firmou za období let 2002 až 2006.
---> hlasování pro schválení: 2 proti schválení: 8 zdrželo se: 1

 ROZHODLO  na návrh zastupitelky paní Miloslavy Vokolkové
 o provedení auditu účetnictví Základní školy Dubá auditorskou firmou za období roku 2006.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 1

11) SCHVÁLILO na návrh pana místostarosty
na základě jednání se zástupcem společnosti REMONDIS spol. s r.o. uzavřít mezi městem Dubá a touto společností novou smlouvu o nakládání s odpady města Dubá. Základní body smlouvy jsou: svoz veškerého směsného komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu za paušální poplatek ve výši 450,- Kč za trvale bydlícího občana a 450,- Kč za rekreační objekt, ceny jsou včetně DPH, četnost vývozů směsného komunálního odpadu 1x týdně, četnost vývozů separovaného odpadu: papír – liché týdny, plast – sudé týdny, sklo – 1. týden v měsíci, nápojový karton – 2x měsíčně, svoz a likvidace nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů prostřednictvím sběrného dvora – ceny podle roku 2006.

 POVĚŘILO starostku
podpisem smlouvy o nakládání s odpady města Dubá mezi městem Dubá a společností REMONDIS spol. s r.o.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Nová smlouva o likvidaci odpadů bude platit od 1.4. 2007. Předpokládáme, že město ušetří cca 400 000,- Kč za rok ve srovnání s rokem 2006 a zároveň nebudou poplatky občanů zvýšeny. V současné době ještě řešíme nevýhodnou smlouvu se Sběrnými surovinami, které provozují sběrný dvůr. Výdaje na sběrný dvůr v loňském roce dosáhly částky 225 000,- Kč, z toho cca 40 000,- Kč je paušální poplatek. Novou smlouvou se pokusíme městu ušetřit další peníze.

12) SCHVÁLILO protinávrh paní starostky
 oproti návrhu komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá
přidělení finančních prostředků na akce zahrnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2007, a to takto:

 název kulturní památky: objekt č.p. 41 na Masarykově náměstí v Dubé,
 vlastník objektu: manželé pan P.J. a paní I.J.,
 navržená akce obnovy: výměna oken, vchodových dveří, vrat a oprava fasády objektu,
 rozpočtované náklady činí celkem 263 600,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ činí 131 000,- Kč,
 podíl z rozpočtu města Dubá činí 26 360,- Kč a podíl vlastníka činí 106 240,- Kč.

 název kulturní památky: objekt č.p. 126 v Poštovní ulici v Dubé,
 vlastník objektu: pan M.P.,
 navržená akce obnovy: střecha druhé budovy objektu,
 rozpočtované náklady činí celkem 194 204,- Kč, podíl z programu regenerace MPZ činí 69 000,- Kč,
 podíl z rozpočtu města Dubá činí 19 420,- Kč a podíl vlastníka činí 105 784,- Kč.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Vzhledem k tomu, že panu M.P. byla přidělena finanční částka z této dotace již v loňském roce, doporučila jsem, poskytnout maximální možnou částku manželům panu P.J. a paní I.J.

13) SCHVÁLILO na návrh ředitelky Základní školy Dubá paní Mgr. Jindřišky Skalické
provést úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace města Dubá – Základní školy Dubá ze dne 28.6. 2001, a to v článku VII. zřizovací listiny (okruhy doplňkové činnosti), kde se ve stávajícím textu doplňuje písm. e) provozování školního obchodu.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Ve školním obchodě se budou prodávat potraviny odpovídající zdravé výživě (škola chce pomoci zamezit růstu obezity u dětí), ovoce, nápoje a novinkou budou školní potřeby (sešity, tužky apod.).

14) VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky
týkající se uzavření nájemní smlouvy na pronájmu nebytových prostor v přízemí městského objektu č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi pronajímatelem městem Dubá a nájemcem paní M.H., a to v souladu se zveřejněným záměrem města Dubá ze dne 5.února 2007.

komentář starostky: Do 5.3. 2007 město Dubá obdrželo jedinou nabídku na pronájem předmětných nebytových prostor od p. M.H. Zájemce chce pokračovat v prodeji stejného sortimentu.

15) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
na základě předložené písemné žádosti poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá na rok 2007 ve výši 30 000,- Kč na celoroční činnost „Mladých hasičů města Dubá“.
---> hlasování pro: 10 proti: 0 zdrželo se: 1

16) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky
o nutnosti vypracování nového územního plánu celého správního území města Dubá do termínu 1.1. 2012. Dále je nutné vypracovat změnu č.4 stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru města Dubá, která se týká silničního obchvatu města Dubá.

 POVĚŘILO paní starostku
zadáním vypracování uvedené změny č.4 územního plánu a podpisem smlouvy o dílo v ceně do 150 000,- Kč.
---> hlasování pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Zpracování nového územního plánu celého katastrálního území města Dubá bude časově i finančně náročné. Předpokládáme jeho ukončení za 2 až 3 roky, cena se bude pohybovat mezi 3 až 4 miliony korun.
 Okamžitě musíme nechat zpracovat změnu č. 4 územního plánu, nutnou k realizaci obchvatu Dubé. Pokud by se mělo se stavebními pracemi začít na podzim příštího roku, zbývá velmi málo času. Minulé vedení zadalo zpracování změny již v r. 2004 a až do konce volebního období nezajistilo její dopracování.

17) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
 - současné situace v Základní škole Dubá
 - jmenování předsedy bytové komise
 - zřízení letopisecké komise
 - sítě půjčoven kol na Kokořínsku
 - organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany ZŠ Dubá, viz příloha
 - nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce
 - poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů základní organizaci Doksy z rozpočtu města Dubá
   na rok 2007 v částce 5 000,- Kč

 

Vyvěšeno na úřední desce města Dubá dne 19.3. 2007 po dobu 15.ti dní.
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.