NET Dubáček
 Datum: 20. 02. 2020 
 (svátek má Oldřich)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 17. 04. 2007 (1198 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojicePřinášíme Vám usnesení ze šestého, dubnového veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá. Obsah usnesení spolu s komentářem starostky najdete v plném znění této zprávy.USNESENÍ č. 6/2007  ze dne 12.dubna 2007 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ
s komentářem starostky města Dubá

čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

1) SCHVÁLILO předložený program zasedání zastupitelstva č. 6/2007.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 0

2) URČILO na návrh paní starostky
zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Mgr. Jiřího Samce a pana Tomáše Maříka a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Maškovou.
---> hlasování pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 0

3) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva č. 5/2007 ze dne 15.března 2007
podle předložené zprávy č. 4/2007 kontrolního výboru zastupitelstva, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

4) SOUHLASILO
se zprávou kontrolního výboru zastupitelstva týkající se prošetření záležitosti ohledně překročení kapitoly 6171 (místní správa) rozpočtu města Dubá v prosinci 2006, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá. Kontrolní výbor zastupitelstva neshledal v této záležitosti pochybení.
---> hlasování pro: 6 proti: 1 zdrželo se: 2

komentář starostky: K překročení rozpočtu v prosinci 2006 nedošlo tím, že byly pracovníkům MěÚ vyplaceny odměny (čerpání mezd bylo na 98% schváleného rozpočtu). Překročení vzniklo proto, že minulé zastupitelstvo schválilo 83 000,- Kč na nový software na server, 60 000,- Kč pro Osadní výbor Dřevčice, 84 000,- Kč příspěvky – kostel Deštná, fasády, střelecký klub, včelaři, svazek měst a obcí, Lag Podralsko. Dále došlo k nečekaným výdajům – 25 000,- Kč soudní výlohy za spor s panem B.R., 108 000,- Kč doměrek daně ze závislé činnosti a odvod za nezaměstnávání zdravotně postižených. Celkem se tedy jedná o částku 360 000,- Kč. Všechny tyto akce však proběhly v průběhu roku 2006, tedy do voleb, ze kterých vzešlo nové zastupitelstvo. Situaci se dalo předejít prováděním rozpočtových změn průběžně během celého roku 2006.

5) URČILO na návrh paní starostky
nového ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa. Určený ověřovatel zápisu pan Mgr. Jiří Samec odešel ze zasedání zastupitelstva.
---> hlasování pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 1

komentář starostky: Zastupitel Mgr. J. Samec odešel z jednání zastupitelstva města Dubá po té, co jsem mu odmítla udělit slovo. Porušil Jednací řád zastupitelstva čl. 5 odst. 8.b) cituji: „Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud řídící zasedání neukončí rozpravu nebo nedá o projednávaném bodu hlasovat. Ten, komu nebylo slovo uděleno, se ho nesmí ujmout.“ Pan Mgr. J. Samec se ujal slova i přesto, že jsem jako řídící zasedání rozpravu ukončila a uváděla již další bod jednání. Porušil tím dále Jednací řád zastupitelstva čl. 5 odst. 8.e) cituji. „Nikdo nesmí rušit řídícího zasedání ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Ruší-li kdokoliv zasedání, může být řídícím zasedání vykázán z jednací místnosti.“

6a) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
na základě písemné žádosti č.ev. 6/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:
část p.p.č. 1203/2, ostatní plocha  o výměře cca 80 m2,  p.p.č. 1203/3, ostatní plocha  o výměře 74 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín. Jedná se o pozemky před budovou č.p. 28 v Zakšíně.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

6b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
na základě písemné žádosti č.ev. 23/06, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:
část p.p.č. 132/2, trvalý travní porost, část p.p.č. 1361/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemek kolem budovy č.ev. 26 v Nedamově.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

6c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
na základě písemné žádosti č.ev. 7/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:
p.p.č. 127/52, trvalý travní porost o výměře 4 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0


6d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 1/07):
podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej p.p.č. 2503/7, trvalý travní porost o výměře 299 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Strana kupující: Millenium Technologies s.r.o., Praha 4, kupní cena činí 100,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 29 900,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0


6e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
prodej městských nemovitostí (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, složka č.ev. 5/07):
budova č.p. 34 ve Dřevčicích (bývalý Národní výbor) se st.p.č. 21, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 379 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.
Strana kupující: manželé pan V.B. a paní J.B., kupní cena činí 100 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do 31.5. 2007. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen a předmět prodeje nabídnut dalším zájemcům.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0


6f) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva
odkoupit do vlastnictví města Dubá pozemky podle vyhotoveného geometrického plánu
p.p.č. 89/5, ostatní plocha o výměře 338 m2 (kupní cena činí 70,- Kč za 1 m2 pozemku),
p.p.č. 91/1, ostatní plocha o výměře 1 223 m2 (kupní cena činí 45,- Kč za 1 m2 pozemku),
p.p.č. 92/3, ostatní plocha o výměře 403 m2 (kupní cena činí 20,- Kč za 1 m2 pozemku),
p.p.č. 2041/4, ostatní plocha o výměře 754 m2 (kupní cena činí 20,- Kč za 1 m2 pozemku),
p.p.č. 2805/2, ostatní plocha o výměře 118 m2 (kupní cena činí 45,- Kč za 1 m2 pozemku),
p.p.č. 76/3, ostatní plocha o výměře 336 m2 (kupní cena činí 20,- Kč za 1 m2 pozemku),
 v obci Dubá, katastrální území Dubá.
Strana prodávající je: Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, prostřednictvím správce konkurzní podstaty, kupní cena činí celkem 113 865,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0


6g) PROJEDNALO
záležitost týkající se pronájmu horního a dolního prodejního stánku v areálu Autocampu Nedamov na sezónu 2007. Na základě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá ze dne 22.1. 2007, bylo doručeno celkem 5 písemných nabídek. Po posouzení všech předložených nabídek zastupitelstvo dalo paní starostce doporučení.

 VZALO NA VĚDOMÍ rozhodnutí paní starostky
tyto prodejní stánky budou pronajaty za stanovených podmínek následovně: horní stánek – nájemce paní E.J., nájemné je stanoveno podle nabídky ve výši 70 000,- Kč za sezónu, dolní stánek – nájemce pan V.H., nájemné je stanoveno podle nabídky ve výši 55 000,- Kč za sezónu.
komentář starostky: Při výběru z nabídek na pronájem stánků jsem zohlednila skutečnost, že je v Dubé málo pracovních příležitostí a naplnila jeden z bodů volebního programu Nezávislých, za které jsem kandidovala do voleb městského zastupitelstva – podpora podnikatelských záměrů a dubských podnikatelů. Věřím, že mé rozhodnutí bylo správné a spoluobčané i turisté budou spokojeni s nabízenými službami.
list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 6/2007 ze dne 12.4. 2007

7) VYDALO na návrh paní starostky
obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 1/2007, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Dubá č. 35/2001, O provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V článku 4. vyhlášky (Sběrné nádoby a jejich stanoviště) se pro upřesnění odst. 1. doplňuje příloha č. 1, viz příloha.
 hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0
komentář starostky: Vyhláška přesně specifikuje stanoviště sběrných nádob na území města Dubá pro likvidaci odpadů. Chceme tak zamezit nedorozuměním, ke kterým docházelo v minulých letech.

8) SCHVÁLILO na návrh paní starostky
znění předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Libereckým krajem a městem Dubá na akci „Dokončení kanalizace Dubá“.

 POVĚŘILO
paní starostku podpisem této smlouvy.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: V současné době žádáme o stavební povolení k dokončení kanalizace v Dubé. Kromě jiného je nutné získat povolení k využití dvou pozemků (silnic), které jsou majetkem LK. Jedná se o silnici Dlouhou a křížení silnice Nedamovské v místech bývalé mlékárny. K tomu je nutno uzavřít smlouvu s hejtmanem LK a do 30 dnů zaplatit částku 38 500,- Kč. Smlouva je platná 3 roky, pokud se nám nepodaří do té doby akci uskutečnit, peníze nám budou vráceny.

9) PROJEDNALO
záležitost týkající se bezdrátového rozhlasového systému na území města Dubá.

ROZHODLO na návrh paní starostky
zadat zpracovaní měření dosahu signálu na území města Dubá.
---> hlasování pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

komentář starostky: Oslovila jsem firmu ELSVO – Most, jednala jsem s Ing. Pavlem Svobodou. Firma vyrábí bezdrátový rozhlas RORdigi, který splňuje „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění“. Provedli cenovou specifikaci Bezdrátového rozhlasu pomocí letecké mapy, je tedy pouze orientační. Navrhli 14 hlásičů a 2 možnosti ovládání: varianta s pultem cca 338 000,- Kč, varianta s multimediálním PC cca 360 000,- Kč. Vzhledem k rozmanitosti krajiny na našem katastrálním území navrhuji, aby firma provedla měření dosahu signálu a mohla tak vypracovat síť hlásičů, které budou funkční a odpovídat našim konkrétním požadavkům. Takto navrženou síť si budeme moci nechat ocenit dalšími firmami a vybrat pro nás nejlepšího uchazeče.

10) VZALO NA VĚDOMÍ informace paní starostky týkající se:
 - umístění informačních stojanů v rámci realizace naučné stezky okolím Dubé
 - audit účetnictví Základní školy Dubá
 - autocamp Nedamov

komentář starostky: V autocampu  Nedamov započaly přípravy na další sezónu, bude např. provedena oprava elektrického osvětlení v prostorách zastřešeného prostoru u letního kina, budujeme chodníček od domku správce k WC, dovybavíme chatky novými skříněmi a válendami, zprovozníme placené parkoviště. Pro modernizaci autocampu Nedamov se pokusíme získat finance z operačních programů v rámci ROP Nuts II, ze strukturálních fondů EU.

- dotace na dokončení opravy fasády kaple v Horkách
komentář starostky: Městu Dubá Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dotaci ve výši 55 000,- Kč na dokončení oprav fasády kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách. Věříme, že se v letošním roce podaří opravy kapličky dokončit.
- jízda motocyklů BMW přes Dubou dne 14.4. 2007
- poděkování kulturní komisi města Dubá za uspořádání velikonoční zábavy
komentář starostky: Děkuji kulturní komisi za vzornou přípravu a organizaci velikonoční zábavy. Veselá atmosféra, bohatá tombola a hudba přispěly k příjemně prožitému večeru všech zúčastněných.
- stav ohledně zrušení zástavních práv z katastru nemovitostí týkajících se 14 městských budov
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.