NET Dubáček
 Datum: 20. 02. 2020 
 (svátek má Oldřich)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Usnesení z květnového zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 05. 2007 (1280 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV plném znění této zprávy přinášíme usnesení z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá a tak se můžete dozvědět, že bývalá starostka paní Hana Pejpalová odstoupila ze zastupitelstva města Dubá, že se 14 objektů, které byly mnoho let díky úpadku společnosti DUB spol. s r.o. v zástavě, opět stalo majetkem města Dubá, že město Dubá poskytlo 50 tisíc Kč na opravu kostela Sv. Václava v Deštné a také, že díky snaze paní zastupitelky Markéty Slezák bude v Dubé umístěn bankomat ČSOB a další novinky...

USNESENÍ č. 7/2007  ze dne 17.května 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 7/2007.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Markétu Slezák a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana Jaroslava Hozu.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      VZALO NA VĚDOMÍ

rezignaci zastupitelky paní Hany Pejpalové na mandát člena zastupitelstva města Dubá a zároveň na funkci členky finančního výboru zastupitelstva.

 

4)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 6/2007 ze dne 12.dubna 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 5/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

5a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných žádostí č.ev. 8/07 a 9/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 1349/3, ostatní plocha o výměře 147 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 10/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

část p.p.č. 36, ostatní plocha a část p.p.č. 1362/3, ostatní plocha, o celkové výměře cca 80 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemky u budovy č.p. 106 v Nedamově.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 13/05):

podle  vyhotoveného  geometrického plánu  se jedná o prodej  p.p.č. 177/1,  ostatní plocha  o výměře 2 130 m2, v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic.

Strana kupující: paní K.C, kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 85 200,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5d)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

směnu městských pozemků s finančním doplatkem (již vyhlášených a zveřejněných ke směně, písemná žádost č.ev. 12/06), za pozemky z vlastnictví fyzické osoby, a to následovně:

z vlastnictví města Dubá směnit podle vyhotoveného geometrického plánu p.p.č. 856/3, zahrada o výměře 35 m2, p.p.č. 1322/2, ostatní plocha o výměře 43 m2, p.p.č. 1322/3, ostatní plocha o výměře 7 m2 a p.p.č. 1384, ostatní plocha o výměře 45 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, za část st.p.č. 63, zastavěná plocha o výměře 105 m2 a část p.p.č. 877/2, ostatní plocha o výměře 15 m2, (po sloučení těchto pozemků se bude jednat o ostatní plochu – ostatní komunikace), v obci Dubá, katastrální území Dubá, z vlastnictví pana J.B.

Pna J.B. doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen (ostatní plocha 40,- Kč za 1 m2 pozemku, zahrada 60,- Kč za 1 m2 pozemku), to je celkem 1 100,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení finančního doplatku se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 7/2007 ze dne 17.5. 2007

 

5e)    PROJEDNALO

záležitost týkající se pronájmu městského zařízení na výrobu a dodávku tepla, umístěného v objektu č.p. 85 ve Školní ulice v Dubé. Na základě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá ze dne 21.3. 2007, byla doručena pouze jediná písemná nabídka, a to od ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., Česká Lípa. Nyní je nutné s uvedenou společností vstoupit v jednání ohledně upřesnění podmínek nájemní smlouvy.

 

6)      VZALO NA VĚDOMÍ        informace finančního výboru zastupitelstva

týkající se: provedené kontroly pokladny města Dubá, zprávy o přezkumu hospodaření města Dubá, zprávy auditora o kontrole ZŠ Dubá a výsledku hospodaření města Dubá ke dni 30.4. 2007.

 

7)      POVĚŘILO

paní starostku podpisem smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a použitých světelných zdrojů mezi městem Dubá a společnostmi EKOLAMP s.r.o., ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s.

 

         POVĚŘILO

paní starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování sběrného místa pro odběr vybraných složek komunálního objemného odpadu mezi městem Dubá a Severočeskými sběrnými surovinami a.s.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Uzavření smluv se společnostmi EKOLAMP s.r.o., ASEKOL s.r.o. a  ELEKTROWIN a.s. je pro město Dubá velmi výhodné. Společnosti zdarma odváží a likvidují použité elektrozařízení a světelné zdroje (např. chladničky, televize, počítače, vrtačky, el. nástroje, zářivky, výbojky). Pro občany se nemění nic, co se týká odběru jejich použitého el. odpadu. Nadále se bude zdarma vybírat na sběrném dvoře. Severočeské sběrné suroviny budou pro naše město tuto službu vykonávat za odměny, které tři výše zmiňované firmy budou poukazovat městu za sjednané smlouvy. Po podepsání smluv předpokládám značné snížení výdajů města na provoz sběrného dvora. Připomínám pouze, že použité elektrozařízení je nutno odevzdávat kompletní, světelné zdroje nerozbité.

 

8)      SCHVÁLILO                       na návrh ředitelky Základní školy Dubá paní Mgr. Jindřišky Skalické

provést úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace města Dubá – Základní školy Dubá ze dne 28.6. 2001, a to v článku VII. zřizovací listiny (okruhy doplňkové činnosti), kde se ve stávajícím textu doplňuje písm. f) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Paní Mgr. Jindřiška Skalická, ředitelka Základní školy chce ve škole zřídit keramickou dílnu pro potřeby vyučování i pro využití ve volném čase dětí a dospělých. Plánuje pořádat letní pobytové kurzy za úplatu. K uskutečnění tohoto záměru je třeba rozšířit Zřizovací listinu ZŠ Dubá, aby hospodářská činnost školy byla v souladu se zákony.

 

9)      VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky

         týkající se zrušení zástavních práv ke 14 městským objektům (v kauze DUB spol. s.r.o.).

komentář starostky: Zástavní práva byla k předmětným objektům na základě vydaného potvrzení od společnosti Aversen Enterprises Limited, jež odkoupila pohledávku od správce konkurzní podstaty úpadce společnosti Dub spol. s r. o. v likvidaci, vymazána v katastru nemovitostí z listu vlastnictví města Dubá. Tím se opět po mnoha letech 14 objektů stalo majetkem města Dubá bez právních závazků. Poděkování patří předcházejícím starostům, zejména bývalému starostovi panu Mgr. L. Sochovi, který zástavu zpochybnil a obrátil se k soudu se žalobou o zrušení zástavních práv k těmto objektům.

 

10)   VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky

týkající se provedeného auditu o ověření roční účetní závěrky k 31.12. 2006 Základní školy Dubá.

komentář starostky: Auditor shledal nedostatek v tom, že dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebyl zařazen do evidence účetní jednotky (školy) a není také odepisován (ta část dlouhodobého majetku, která podle účetních předpisů podléhá odepisování). Tím je zkreslený vykázaný stav aktiv k 31.12. 2006 a výše nákladů za rok 2006. U některých faktur nebyl uváděn správný název dle zřizovací listiny. Účtování na výzdobu plesu bylo chybné, materiál na výzdobu plesu nepatří do nákladů školy. Příjmové pokladní doklady nejsou doloženy podepsaným seznamem dětí. Známky nejsou účtovány a evidovány na účtu cenin. Ve vnitřní směrnici o cestovních náhradách není stanoven způsob zabezpečení náhrad v případě použití soukromého vozidla. Škola uhradila v r. 2006 nepřiměřenou částku za telefony (67.299,50 Kč). Dle slov auditora, s těmito výhradami podává účetní závěrka věrný obraz aktiv, závazků, vlastních i cizích zdrojů, finanční situace a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 7/2007 ze dne 17.5. 2007

 

 

11)   SCHVÁLILO                na návrh paní starostky

na základě předložené písemné žádosti poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti Deštná na spolufinancování rekonstrukce kostela Sv. Václava v Deštné v roce 2007.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Žádost jsem doporučila zastupitelstvu schválit, protože kostel Sv. Václava v Deštné je nejstarší stavební památkou na Dubsku a dokladem našeho prvního historického románského stavebního slohu, zachovala se původní románská věž se sdruženými okénky se sloupky a apsida, zdobená lichými arkádami. Domnívám se, že rekonstrukci takto vzácné památky, je nutno podpořit.

 

12)   PROJEDNALO

předloženou žádost pana Marka Balouška týkající se zadání změny územního plánu sídelního útvaru města Dubá, lokalita v Nedamovské ulici v Dubé p.p.č. 361/19, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Uvedená lokalita je v současné době v územním plánu určena pro veřejnou zeleň a na zřízení rekreačního hřiště s odpočinkovou zónou. Žadatel (vlastník pozemku) požaduje tuto lokalitu změnit a určit ji na bydlení (výstavba objektu k bydlení).

 

         ROZHODLO                 na návrh paní starostky

s ohledem na nutnost zpracování nového územního plánu celého správního území města Dubá, který je zapotřebí podle nového stavebního zákona vypracovat do konce roku 2011, žádosti žadatele nevyhovět. Tato záležitost je velice problematická, neboť již v minulosti nedošlo na základě negativních stanovisek dotčených orgánů státní správy ke schválení předmětné změny územního plánu. Při zpracování nového územního plánu města Dubá však bude tento požadavek žadatele předložen k novému posouzení.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Navrhla jsem s ohledem na nutnost zpracování nového územního plánu celého správního území města Dubá, který je zapotřebí dle nového stavebního zákona vypracovat do konce r. 2011, žádosti žadatele zatím nevyhovět. Změna územního plánu by si vyžádala nemalé finanční prostředky a v blízké budoucnosti by se tyto náklady opakovaly. Při zpracování nového územního plánu bude samozřejmě požadavek žadatele předložen k novému posouzení.

 

13)   POVĚŘILO

paní starostku zastupováním města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., jež se uskuteční dne 7.6. 2007 v Teplicích.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

14)   VZALO NA VĚDOMÍ        informace zastupitelky paní Markéty Slezák

o umístění bankomatu ČSOB a.s. v nebytových prostorech městského objektu č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé.

komentář starostky: Díky iniciativě paní Markéty Slezák bude mít téměř jistě město Dubá tolik žádaný bankomat. Chtěla bych jí jménem všech zastupitelů poděkovat, stejně jako spoluobčané, kteří jí svůj dík vyjádřili potleskem na veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá.

 

15)   VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky týkající se:

 

         - možnosti získání dotace na výměnu světelných bodů veřejného osvětlení

komentář starostky: U Nadace ČEZ jsme v grantovém řízení pro regionální projekty zažádali o příspěvek cca 240. 000,- Kč na výměnu světel na veřejném osvětlení v Českolipské ulici v Dubé. Pokud bude finanční částka schválena vyměníme 38 světelných lamp, uspoříme cca 15 200 kWH za rok, snížíme tak ekonomickou i ekologickou náročnost. Realizace díla je naplánována na září, popř. říjen letošního roku.

 

- žádosti na získání finančních prostředků na projekt a studii proveditelnosti objektu Slávie v Dubé

komentář starostky: V průběhu příštího týdne podáme žádost o finanční příspěvek u Norských fondů na zpracování technické dokumentace objektu bývalé Slávie – projekt rekonstrukce budovy a zpracování studie proveditelnosti včetně ekonomické a finanční analýzy. Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalého hotelu Slavie (nemovitá kulturní památka) v centru Dubé a jeho následné využití pro potřeby města v oblasti sociální, společenské a vzdělávací.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 7/2007 ze dne 17.5. 2007

 

- schválené finanční příspěvky z Fondu požární ochrany Libereckého kraje

komentář starostky: Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo žádost o finanční příspěvek ke zvýšení a udržení akceschopnosti naší jednotky požární ochrany. Celková částka činí 121.800,- Kč. Poděkování patří veliteli našich hasičů panu. J. Hozovi, který žádost zpracoval a přispěl tak významnou finanční částkou do rozpočtu města.

 

- oznámení vodárny Doksy o přerušení dodávky pitné vody dne 22.5. 2007

komentář starostky: Vodárna Doksy oznamuje občanům Dubé a Zátyní, že v úterý dne 22.5. 2007 od 8,00 do 12,00 hodin nepoteče pitná voda z důvodu oprav. Vodárna děkuje všem za pochopení.

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        informace zastupitelky paní Markéty Slezák týkající se:

         - charitativního triatlonu pro nadaci BBH a nadaci Terezy Maxové, který se uskuteční dne 9.6. 2007

Související články:
Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.05.2008)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.05.2008)
Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.04.2008)
Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.04.2008)
Zápis z lednového zasedání zastupitelstva města Dubá (21.01.2008)
Zápis z prosincového zasedání zastupitelstva města Dubá (15.01.2008)
Zápis z listopadového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.12.2007)
Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá (22.10.2007)
Zápis ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá (03.10.2007)
Zápis z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá (18.06.2007)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (17.04.2007)
Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.03.2007)
Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.02.2007)
A už to začalo ... aneb ... Boží mlýny přichází! (18.12.2006)
Program 2. zasedání zastupiteltva města Dubá (11.12.2006)
Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva města Dubá (06.11.2006)
Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.10.2006)
Problémy s ředitelkou základní školy Dubá Mgr. Alenou Vondráčkovou (30.06.2006)
Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá (30.05.2006)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.04.2006)

[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.