NET Dubáček
 Datum: 20. 02. 2020 
 (svátek má Oldřich)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 18. 06. 2007 (1147 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojice

V plném znění této zprávy přinášíme usnesení z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá. Dozvíte se tak, že bývalý místostarosta města pan Jiří Samec po vzoru bývalé starostky paní Hany Pejpalové odstoupil ze zastupitelstva města Dubá, že město podepíše smlouvu o poskytování poradenství v akci rekonstrukce bývalého hotelu Slávie a také že se město bude snažit získat prostředky na bezdrátový rozhlas do všech osad patřících k městu. Více najdete v plném znění této zprávy...USNESENÍ č. 8/2007  ze dne 14.června 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

 

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 8/2007.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Tomáše Maříka.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      VZALO NA VĚDOMÍ

rezignaci zastupitele pana Mgr. Jiřího Samce na mandát člena zastupitelstva města Dubá a rezignaci paní Renaty Dvořákové na postavení náhradníka na funkci zastupitelky města Dubá. Podle pořadí jsou dalšími náhradníky z kandidátní listiny volební strany Dubská Volba na dva uvolněné mandáty zastupitelstva města Dubá pan Milan Netrh, bytem Dubá – Sušice  a pan Václav Kubát,  bytem Dubá – Heřmánky.

 

OSVĚDČILO

nastoupení náhradníků pana Milana Netrha, bytem Dubá – Sušice, a pana Václava Kubáta, bytem Dubá – Heřmánky, do funkce členů zastupitelstva města Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

         VZALO NA VĚDOMÍ

složení slibu člena zastupitelstva města Dubá pana Milana Netrha a pana Václava Kubáta.

 

4)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 7/2007 ze dne 17.května 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 6/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

5a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 13/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

část p.p.č. 234/6, trvalý travní porost o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek za budovou č.p. 80 Na Výsluní v Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5b)    NESCHVÁLILO                 na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 22/06, vyhlášení a zveřejnění prodeje městských pozemků:

část p.p.č. 118, trvalý travní porost o výměře cca 2 500 m2, p.p.č. 121/1, ostatní plocha o výměře 795 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky. Jedná se o pozemky, jejichž prodej nedoporučil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá z důvodu, že tyto pozemky mají pro město Dubá strategický význam, neboť umožňují zpřístupnění komplexu městských lesních pozemků.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 10/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej p.p.č. 1362/3, ostatní plocha o výměře 80 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: pan J.V., kupní cena činí 40,- Kč za 1m2 pozemku, to je celkem 3 200,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 8/2007 ze dne 14.6. 2007

 

6)      JMENOVALO                     na návrh zastupitelky paní Miloslavy Vokolkové

         členku finančního výboru zastupitelstva města Dubá paní Ing. Irenu Žalovičovou, bytem Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

7a)    SCHVÁLILO                       po projednání ve finančním výboru zastupitelstva

kladný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti města Dubá (organizační složky města Dubá Městské lesy Dubá a Autocamp Nedamov) za rok 2006, a to ve výši 558 292,36 Kč, a v této souvislosti

 

         ROZHODLO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

v souladu se schváleným rozpočtem města Dubá na rok 2007, že částka ve výši 558 292,36 Kč bude zapojena do hospodaření města Dubá pro rok 2007.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

7b)    VZALO NA VĚDOMÍ        po projednání ve finančním výboru zastupitelstva

předloženou zprávu o rozboru hospodaření Základní školy Dubá, příspěvková organizace města Dubá za rok 2006.

 

         SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

         zlepšený výsledek hospodaření této příspěvkové organizace za rok 2006, a to ve výši 1 912,11 Kč.

 

         SCHVÁLILO                       na návrh ředitelky Základní školy Dubá

         převod zlepšeného výsledku hospodaření do fondu rezervního této příspěvkové organizace.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

7c)    VZALO NA VĚDOMÍ        po projednání ve finančním výboru zastupitelstva

předloženou zprávu o rozboru hospodaření Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace města Dubá za rok 2006.

 

         SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

         zlepšený výsledek hospodaření této příspěvkové organizace za rok 2006, a to ve výši 20 158,28 Kč.

 

         SCHVÁLILO                       na návrh ředitelky Mateřské školy Dubá

převod zlepšeného výsledku hospodaření do fondu rezervního ve výši 8 158,28 Kč a do fondu odměn ve výši 12 000,- Kč této příspěvkové organizace.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 1                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    V Mateřské škole došlo v roce 2006 oproti roku 2005 k navýšení spotřeby vody 2,7 krát. Jedná se o nezanedbatelnou finanční částku a ředitelce MŠ bylo uloženo zjistit přesnou příčinu a zajistit nápravu. Dále vlastními pravidelnými odečty vodoměru bylo uloženo kontrolovat průběžně spotřebu vody, aby se v budoucnu podobná situace nemohla opakovat.

 

7d)    VZALO NA VĚDOMÍ        po projednání ve finančním výboru zastupitelstva

předloženou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Dubá za rok 2006, vypracovanou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

 

         SOUHLASILO                    na návrh finančního výboru zastupitelstva

v rámci projednávání závěrečného účtu města Dubá, s celoročním hospodařením města Dubá za rok 2006, a to bez výhrad, viz příloha závěrečný účet města Dubá k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření obce stanovené v § 2, které byly ověřeny podle hledisek uvedených v § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Dílčí přezkoumání byla provedena za období kalendářního roku 2006 a uskutečnila se ve dnech 20. – 22. listopadu 2006 a ve dnech  16. a 18. dubna 2007 v sídle města. Přezkoumání hospodaření provedla na základě pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje pod č.j. 07/CL/2006/obce ze dne 19.10. 2006 paní M.O. – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání. Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a).

 

8a)    VYDALO                              na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy

obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 2/2007 – Požární řád města Dubá, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a internetových stránkách města Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Požární řád města Dubá byl vydán na základě změny zákona o požární ochraně.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 8/2007 ze dne 14.6. 2007

 

 

8b)    VYDALO                              na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy

obecně závaznou vyhlášku města Dubá č. 3/2007 – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a internetových stránkách města Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí. Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou, při které se sejde 200 a více osob. Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto akci ohlásit na Městský úřad Dubá ve lhůtě 14 dní před konáním akce. Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona č. 133/1985 Sb., „Preventivní požární hlídku". Na katastru města Dubá bude tuto hlídku zajišťovat jednotka JPO II SDH Dubá.

 

9)      POVĚŘILO                paní starostku

podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí a Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti fundraisingu k akci rekonstrukce a následné využití objektu bývalého hotelu Slávie pro potřeby města Dubá, mezi městem Dubá a Mgr. Markétou Štinglovou (firma Eurokey).

                                                         hlasování                        pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Dne 22.května 2007 jsme na ministerstvu financí podali žádost o grant do FPP (fondu přípravy projektů) v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko. Názvem projektu je Rekonstrukce a následné využití objektu bývalého hotelu Slavie pro potřeby města Dubá. Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalého hotelu Slavie (nemovitá kulturní památka) v centru Dubé a jeho následné využití pro potřeby města v oblasti sociální, společenské a  vzdělávací.

Účelem je zpracování technické dokumentace, která je nutným předpokladem k zahájení rekonstrukce budovy bývalého hotelu Slavie. Slavie (dříve s názvem „Zur Sonne“ – Hotel U slunce) byla nejznámějším ubytovacím zařízením v širokém okolí již v 19.století, kde se ubytovávali obchodníci s chmelem, kteří sem přijížděli na pravidelné chmelové trhy a burzy. V roce 1946 byl vybudován nový sál, v té době největší v okolí a budova se stává centrem kulturního a společenského dění v celém okrese, konají se zde různé oslavy, konference, kulturní akce a plesy. V posledních 30 letech budova střídala majitele a proběhlo několik neúspěšných pokusů o její rekonstrukci. Na základě zpracované projektové dokumentace, studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy a případně dalších podkladů bude možné upřesnit rozsah a možnosti využití objektu po technické, personální, ekonomické i obsahové stránce. Město má v úmyslu využít rekonstruovaný objekt jako multifunkční centrum, ve kterém se soustředí vzdělávací, sociální, občanské, kulturní a společenské aktivity obyvatel města všech věkových kategorií.

Výsledkem projektu má být zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti. Celková požadovaná částka je cca 630 000,- Kč, z toho se město Dubá bude podílet částkou odpovídající 10 % z celkové částky. V případě schválení naší žádosti budeme podávat žádost o grant na samotnou realizaci rekonstrukce Slávie. K tomu účelu město podepíše Smlouvu o poskytování poradenství s firmou Eurokey, která od začátku  s městem na celé akci spolupracuje a poskytuje bezplatně poradenské služby.

 

10)   VZALO NA VĚDOMÍ        rozhodnutí starostky po projednání v bytové komisi města Dubá

o přidělení uvolněného městského bytu v 1. patře objektu č.p. 157 v ulici Jana Roháče v Dubé panu A.H., a dále o přidělení uvolněného městského bytu v přízemí objektu č.p. 64 v Českolipské ulici v Dubé slečně P.P.

 

11)   SCHVÁLILO                       na návrh zastupitele pana MUDr. Jiřího Klementa

na základě předložené písemné žádosti poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 10 000,- Kč Podbezdězskému spolku intelektuálnímu, poetickému a okrašlovacímu na zakoupení barevné tiskárny. Město Dubá v této souvislosti využije nabídku tohoto spolku na uskutečnění kulturních akcí a vytvoření uměleckých děl pro potřeby města Dubá.

                                  &am


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.