NET Dubáček
 Datum: 08. 04. 2020 
 (svátek má Ema)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 03. 10. 2007 (1013 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojice

V plném znění této zprávy přinášíme usnesení ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá. Dozvíte se tak, že město Dubá má zájem provést výměnu a doplnění nepředpisového nebo poškozeného dopravního značení, a také, že město přispěje své základní škole 100 tisíci korunami na zlepšení počítačové vybavenosti a také například, že  budou před nákupním střediskem umístěny dvě kamery za 130 tisíc korun pro zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. Více najdete v plném znění této zprávy...USNESENÍ č. 9/2007  ze dne 13.září 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 9/2007.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Václava Kubáta a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení paní Miloslavu Vokolkovou.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 8/2007 ze dne 14.června 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 7/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 15/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

podle vyhotoveného geometrického plánu část p.p.č. 111, orná půda o výměře 701 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek na výstavbu objektu na bydlení v Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 20/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

části st.p.č. 77, zastavěná plocha (zbořeniště), části p.p.č. 1250/1, ostatní plocha, části p.p.č. 1250/8, zahrada, části p.p.č. 1250/9, zahrada, o celkové výměře cca 250 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Jedná se o pozemky před budovou č.p. 17 na Korcích.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    NESCHVÁLILO                 na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 12/07, vyhlášení a zveřejnění prodeje městských pozemků:

st.p.č. 34, p.p.č. 47, p.p.č. 48, p.p.č. 49, p.p.č. 299, p.p.č. 301, p.p.č. 302, p.p.č. 511, p.p.č. 512, o celkové výměře 3 348 m2, v obci Dubá, katastrální území Lhota u Dřevčic. Jedná se o pozemky, jejichž prodej nedoporučil odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá z důvodu, že tyto pozemky jako celek navazují na lesní pozemky ve vlastnictví města Dubá. Zároveň již téměř všechny tyto pozemky dnes mají charakter lesních pozemků, na některých je již nyní lesnicky hospodařeno. Předpoklad je, že tyto pozemky při zhotovení nového lesního hospodářského plánu Městských lesů Dubá budou začleněny a prohlášeny za lesní pozemky.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)    NESCHVÁLILO                 na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 14/07, vyhlášení a zveřejnění prodeje městských nemovitostí:

budova (objekt k bydlení) č.p. 16 na Masarykově náměstí v Dubé stojící na st.p.č. 205, st.p.č. 205, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, část obce Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4e)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 18/07, vyhlášení a zveřejnění prodeje městských nemovitostí:

budova (objekt k bydlení) č.p. 46 v Deštné stojící na st.p.č. 81, st.p.č. 81, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2, budova (stavba občanského vybavení – bývalá hasičská zbrojnice) v Deštné stojící na st.p.č. 62, st.p.č. 62, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, p.p.č. 1562, zahrada o výměře 522 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 9/2007 ze dne 13.9. 2007

 

 

4f)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 23/06):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej části p.p.č. 132/2, trvalý travní porost o výměře 60 m2, a části p.p.č. 1361/1, trvalý travní porost o výměře 68 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: manželé pan J.U. a paní J.U., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 5 120,- Kč, dále dle ocenění 8 800,- Kč za porosty rostoucí na těchto prodávaných pozemcích plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4g)   SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 9/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej p.p.č. 1349/6, ostatní plocha o výměře 122 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: paní K.L., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 4 880,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4h)   SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 8/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej p.p.č. 1349/3, ostatní plocha o výměře 153 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: pan P.K., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 6 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4i)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7/07):

p.p.č. 127/52, trvalý travní porost o výměře 4 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: pan J.M., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 160,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen. V kupní smlouvě bude dále uvedeno ujednání týkající se práva užívání a odběru vody z vodního zdroje umístěného na prodávaném pozemku pro všechny dotčené vlastníky sousedních nemovitostí.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4j)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě předložené písemné žádosti vlastníků p.p.č. 467/1, trvalý travní porost o výměře 7 581 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, zrušení předkupního práva, které bylo zřízeno ve prospěch města Dubá kupní smlouvou uzavřenou dne 29.11. 1995. Přes část uvedeného pozemku je naprojektována příjezdová komunikace ve směru od Doks, která v rámci plánovaného silničního obchvatu města Dubá má dále vyúsťovat na silnici I/9.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4k)   SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce a.s., týkající se uložení zemního kabelu NN a rozvodného pilíře na městském pozemku p.p.č. 2992, v obci Dubá, katastrální území Dubá, v rámci stavby „CL – Nový Berštejn, rozšíření sítě NN 1xOM p.p.č. 347/3“.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 9/2007 ze dne 13.9. 2007

 

 

4l)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě písemné žádosti podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce a.s., týkající se umístění zemního kabelového vedení NN, vrchního vedení NN, pilířů pro pojistkové skříně a betonových stožárů na městských pozemcích p.p.č. 45/1, p.p.č. 52/2, p.p.č. 52/10, p.p.č. 52/20, p.p.č. 52/21, p.p.č. 52/42, p.p.č. 138/1, p.p.č. 138/2, p.p.č. 660, p.p.č. 51/5, p.p.č. 47/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 127/7, p.p.č. 1366/1, p.p.č. 1366/3, p.p.č. 1336/2, p.p.č. 1331/6, p.p.č. 1331/2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov, a p.p.č. 1176, p.p.č. 1307, v obci Dubá, katastrální území Korce, v rámci stavby „Nedamov – obnova sítě NN, AES“.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5)      VZALO NA VĚDOMÍ        informace finančního výboru zastupitelstva

týkající se hospodaření města Dubá za období 1.pololetí roku 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

komentář starostky: Rozpočet na rok 2007 se vyvíjí příznivě. Byl vykázán zisk 1 833 tis. Kč. Příjmovou stranu se podařilo naplnit na 52,28% ročního rozpočtu a naopak výdaje byly dosud čerpány pouze na 46,10% ročního rozpočtu. V prvním pololetí se podařilo kromě běžných výdajů uhradit na správu města a okolí např. 282 tis. Kč za projekt dokončení kanalizace v Dubé, téměř 300 tis. Kč na opravy v městských bytech, opravit veřejné osvětlení za 107 tis. Kč, koupit pozemky k hale ve vlastnictví města za 114 tis. Kč.

 

6)      PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka o hospodaření Městských lesů Dubá za období 1.pololetí roku 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

komentář starostky: Městské lesy vykázaly průběžný zisk ve výši 258 159,- Kč., výnosy v celkové výši 1 406 879,- Kč a náklady 1 148 720,- Kč.

 

7)      SCHVÁLILO

předloženou písemnou žádost odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing. Josefa Štveráčka ve věci zakoupení nového vozidla Lada Niva pro potřeby Městských lesů Dubá. V této souvislosti bude zároveň stávající vozidlo Městských lesů Dubá prodáno za cenu obvyklou. Nové vozidlo Lada Niva bude zakoupeno u prodejce Cassiopeia gp s.r.o., Auto Doksy za 295 000,- Kč včetně DPH, platba bude provedena v jedné splátce.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Nové vozidlo Lada Niva bude zakoupeno ze zisku městských lesů. Stávající vůz zakoupený na konci roku 2001 prodáme obálkovou metodou, podmínky prodeje zveřejníme na úřední desce.

 

8)      SCHVÁLILO                       na návrh ředitelky Mateřské školy Dubá paní Zdeny Šindelářové

provést úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace města Dubá – Mateřské školy Dubá ze dne 13.2. 2003, a to v článku VI. zřizovací listiny (vymezení majetkových práv), kde se ve stávajícím textu písm. c) nahrazuje část věty: „....., a to výhradně jako byt s trvalým charakterem bytu služebního.“ za část věty „....., a to nejenom jako byt s trvalým charakterem bytu služebního.“

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 1

komentář starostky: Vzhledem k tomu, že byt v současné době není potřeba využívat jako byt služební, je vhodné pronajmout byt zájemcům z řad veřejnosti, aby nedocházelo ke znehodnocování neobývaných prostor a zároveň mateřská škola nepřicházela o zdroj příjmů.

 

9)      SCHVÁLILO                       na návrh pana místostarosty

po provedené konzultaci s Policií ČR provést výměnu a doplnění nepředpisového a poškozeného městského dopravního značení v Dubé. Záležitost se týká cca 30 svislých dopravních značek v ceně kolem 40 000,- Kč.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: V zájmu bezpečnosti občanů je nutné přistoupit k výměně a doplnění dopravního značení, které je v mnoha případech nepředpisové a často i nečitelné.

 

list č.4 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 9/2007 ze dne 13.9. 2007<B style="mso-bidi-font-weight: n


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MěÚ Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.