NET Dubáček
 Datum: 20. 02. 2020 
 (svátek má Oldřich)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 22. 10. 2007 (996 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápise mimo jiné najdete informace o tom, že zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1 tohoto roku spolu se zdůvodněním, že rozhodlo podat žádosti o poskytnutí finančních prostředků na opravu roubení a odvlhčení zdí domu číslo 97 v Dlouhé ulici v Dubé a také na výměnu oken na celé radnici, že schválilo prezentovat město Dubá v informačním a orientačním plánu ve městě Liberec, že TJ Slavoj Dubá poděkoval za příspěvek na činnost v roce 2007 a zároveň zastupitele požádal o příspěvek na rok 2008 atd.

USNESENÍ č. 10/2007  ze dne 18.října 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 10/2007.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Tomáše Maříka a pana Jaroslava Hozu a zapisovatele usnesení paní Markétu Slezák.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 9/2007 ze dne 13.září 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 8/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 23/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 1037/1, zahrada o výměře 1 163 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 24/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 100/1, ostatní plocha o výměře 1 454 m2, p.p.č. 100/2, ostatní plocha o výměře 51 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

v rámci řešení zajištění příjezdu k objektu k bydlení č.p. 23 v Zakšíně po městské komunikaci (složka č. 17/07), vyhlásit a zveřejnit směnu městských pozemků za pozemek z vlastnictví fyzické osoby, a to následovně:

z vlastnictví města Dubá směnit p.p.č. 109/2, ostatní plocha o výměře 158 m2 a část p.p.č. 107/2, zahrada o výměře cca 10 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, za část p.p.č. 1230, ostatní plocha o výměře cca 200 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, z vlastnictví fyzické osoby.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě předložené písemné nabídky od Pozemkového fondu ČR (složka. č. 22/07), vypracování privatizačního projektu na bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dubá, jedná se o p.p.č. 1157, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 263 m2 a část p.p.č. 1158, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 200 m2 (tj. část, která končí u objektu č.p. 7 v Bukovci), v obci Dubá, katastrální území Zakšín. O zbývající část p.p.č. 1158, o výměře cca 3 000 m2 město Dubá nemá zájem, neboť tento pozemek vede do lesů ve vlastnictví Lesů ČR.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4e)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 15/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej části p.p.č. 111, orná půda výměře 701 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Tento pozemek je dle stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru města Dubá určen na výstavbu rodinného domu. Město Dubá si v kupní smlouvě vyhrazuje jako právo věcné - zřízení předkupního práva na prodávaný pozemek. V případě uplatnění tohoto předkupního práva, bude cena stanovena ve stejné výši, za kterou strana kupující od města Dubá tento pozemek kupuje. Toto předkupní právo se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání objektu k bydlení, který má strana kupující v úmyslu na předmětném pozemku postavit.

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 10/2007 ze dne 18.10. 2007

 

Strana kupující: pan M.CH, kupní cena činí: 120,- Kč za 1m2 pozemku tj. 84 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4f)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 13/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej části p.p.č. 234/6, trvalý travní porost o výměře 154 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Strana kupující: manželé pan J.P. a paní J.P, kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 6 160,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4g)   SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 6/07):

podle vyhotoveného geometrického plánu se jedná o prodej p.p.č. 1203/2, ostatní plocha o výměře 78 m2, p.p.č. 1203/3, ostatní plocha o výměře 71 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.

Strana kupující: paní J.CH., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku tj. 5 960,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5)      SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

         rozpočtovou změnu č.1 rozpočtu města Dubá na rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Hospodaření města má v letošním roce příznivý vývoj. Do konce září jsou příjmy mírně zvýšené a naopak výdaje jsou o něco menší než plánované. Při úpravě rozpočtu č. 1 bylo třeba doplnit výdaj na vrácení půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 900 tis. Kč, kterou město jednorázově po deseti letech odvedlo zpět do státního rozpočtu. Daňové příjmy nebylo nutno upravovat, pouze u příjmů z daní za obec je přepočtená daň za město o 154 tis. Kč vyšší, ale jedná se jen o účetní úpravu, protože se tato daň promítne i ve výdajích. V září obdrželo město dotaci na hospodaření v lesích ve výši 263 tis. Kč, stejná částka se objevila také ve výdajích, neboť ji odvádíme do hospodářské činnosti, kde pokryje výdaje na zalesňování. Také vlastní příjmy byly v některých případech zvýšeny, např. příjmy v informačním centru prodejem knih Dubá ve starých fotografiích, v bytovém hospodaření zvýšený nájem a především služby v bytech (voda, teplo). V paragrafu komunální služby a územní rozvoj navyšujeme rozpočet o příjmy za prodej Liazu, domu ve Dřevčicích a prodej pozemků. Ve výdajích došlo k úpravě o již schválený příspěvek základní škole na přebudování počítačové učebny. Dále byly sníženy výdaje na spoluúčast při opravách kulturních památek (odvíjí se od přidělené dotace MK ČR, letos jsme dostali 200 tis. Kč). Snižujeme také výdaj z fondu rozvoje bydlení, neboť v současné době nemáme žádné žádosti o půjčky. Celkově se rozpočet na straně příjmů upravuje o 1.167 tis. Kč a na straně běžných výdajů o 267 tis. Kč. I po úpravě rozpočtu zůstává v rozpočtu schválená rezerva ve výši 2 mil. korun.

 

6)      SCHVÁLILO                       na návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá

podat žádost na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2008, a to na následující akce:

a)      název kulturní památky: objekt č.p. 97 v Dlouhé ulici v Dubé, vlastník paní E.B., navržená akce obnovy: nátěr roubení, výmaz spár, tesařské opravy roubení a odvlhčení zděných částí objektu, celková částka obnovy činí 185 000,- Kč,

b)      název kulturní památky: objekt č.p. 138 na Masarykově náměstí v Dubé, vlastník město Dubá, navržená akce obnovy: výměna oken celého objektu, celková částka obnovy činí 3 854 183,- Kč.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

7)      SCHVÁLILO                       na návrh paní starostky

provedení opravy splaškové kanalizace k městským objektům č.p. 45 a č.p. 46 na Masarykově náměstí v Dubé podle předložené písemné nabídky fa. Miroslav Hrníčko – sdružení podnikatelů, Stvolínky, v ceně za dílo 137 974,- Kč včetně DPH.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Firmu Miroslav Hrníčko – sdružení podnikatelů jsem navrhla z důvodu nižší cenové nabídky. Od konkurenční nabídky se lišila cca o 27 tis. Kč.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 10/2007 ze dne 18.10. 2007

 

8)      VZALO NA VĚDOMÍ        rozhodnutí starostky po projednání v bytové komisi města Dubá

o přidělení uvolněného městského bytu č. 2 v přízemí objektu č.p. 200 v ulici Požárníků v Dubé paní A.P., o přidělení uvolněného městského bytu č. 13 ve 3. patře objektu č.p. 82 ve Školní ulici v Dubé slečně Ž.B.

 

9)      SCHVÁLILO                       na návrh paní starostky

předloženou písemnou nabídku společnosti DARUMA s.r.o. Plzeň na prezentaci města Dubá v rámci městského informačního a orientačního systému ve městě Liberec po dobu tří let (2008 – 2010) v ceně 57 750,- Kč bez DPH.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 1                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Společnost Daruma nabídla prezentaci města Dubá a Autokempu Nedamov na 9 panelech umístěných v Liberci (např. na vlakovém a autobusovém nádraží, na Sokolském náměstí, ve Fugnerově ulici). Prezentační spot (mluvené slovo) je připraven v českém, německém a anglickém jazyce. Doba prezentace je 3 roky a cena za prezentaci bude placena ve 3 splátkách. Obdobnou prezentaci našeho města jste mohli vidět v České Lípě.

 

10)   VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky týkající se:

 

         - Tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá

komentář starostky: Jednatel a hospodářka TJ Slavoj poděkovali zastupitelstvu města za finanční příspěvek na činnost Slavoje na r. 2007 a zároveň požádali o příspěvek na r. 2008. Dle jejich slov, by nebyli schopni udržet chod TJ Slavoj Dubá na takové úrovni, jako je v současné době, protože členské příspěvky na provoz sportovišť a sportovní činnost nestačí.

 

         - opravy hráze na městském rybníku v Rozprechticích

komentář starostky: Místní organizace ČRS Dubá mě upozornila na nebezpečí protržení levého břehu sportovního rybníka v Rozprechticích. Vlivem větru a působením vln dochází k erozi tohoto břehu. Nebezpečím je také meandrující tok horní Liběchovky, který podemílá druhou stranu levého břehu. Z tohoto důvodu jsem dohodla společnou schůzku se zástupcem CHKO Kokořínsko a předsedou organizace rybářského svazu. O výsledcích jednání vás budu informovat.

 

         - opravy městského rybníčku na Dražejově

komentář starostky: Podle posledních informací, bude Správa CHKO Kokořínsko opravovat celý rybníček na Dražejově. Oprava by mohla proběhnout do konce letošního roku.

 

         - opravy poškozených skleněných výplní na tělocvičně Základní školy Dubá

komentář starostky: Příprava opravy skleněných výplní se připravuje. V současné době projektanti posuzují stabilitu a nosnost stěn a uvažují o možnosti náhrady skleněných výplní.

 

         - rekonstrukce části chodníku od přechodu pro chodce v ul. Českolipská k nákup. středisku v Dubé

komentář starostky: Chodník je v současné době opravován, došlo k výměně obrubníků a bude položena zámková dlažba tvaru písmene „I“, šedé barvy. Zároveň pracujeme na úpravě výklenku a rozvodné skříně veřejného osvětlení. Prosím tedy všechny spoluobčany o trpělivost.

 

         - výsadby živého plotu okolo městského rybníku u autobusového nádraží v Dubé

komentář starostky: Pozemek je připraven k výsadbě,  čekáme na nákup vhodných sazenic.

 

Související články:
Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.05.2008)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.05.2008)
Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.04.2008)
Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.04.2008)
Zápis z lednového zasedání zastupitelstva města Dubá (21.01.2008)
Zápis z prosincového zasedání zastupitelstva města Dubá (15.01.2008)
Zápis z listopadového zasedání zastupitelstva města Dubá (04.12.2007)
Zápis ze zářijového zasedání zastupitelstva města Dubá (03.10.2007)
Zápis z červnového zasedání zastupitelstva města Dubá (18.06.2007)
Usnesení z květnového zastupitelstva města Dubá (18.05.2007)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (17.04.2007)
Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.03.2007)
Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.02.2007)
A už to začalo ... aneb ... Boží mlýny přichází! (18.12.2006)
Program 2. zasedání zastupiteltva města Dubá (11.12.2006)
Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva města Dubá (06.11.2006)
Zápis z říjnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.10.2006)
Problémy s ředitelkou základní školy Dubá Mgr. Alenou Vondráčkovou (30.06.2006)
Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá (30.05.2006)
Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá (19.04.2006)


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.