NET Dubáček
 Datum: 20. 02. 2020 
 (svátek má Oldřich)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z listopadového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 12. 2007 (1086 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že se Město Dubá rozhodlo prodat sportovní rybník v Rozprechticích, že bylo povoleno probourat zeď mezi autobusovou čekárnou a Blue barem, informace o provedených opravách kapličky v Horkách, informace o činnosti osadních výborů nebo o opravě rybníčku na Dražejově, o výsadbě živého plotu kolem Návesáku atd.USNESENÍ č. 11/2007  ze dne 15. listopadu 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený program zasedání zastupitelstva č. 11/2007.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Maškovou a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Milana Netrha.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 10/2007 ze dne 18. října 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 9/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 19/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 1539/2, ostatní plocha o výměře 220 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 23/07):

p.p.č. 1037/1, zahrada o výměře 1 163 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: pan J.H. a paní a P.H., kupní cena činí: 60,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 69 780,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 24/07):

p.p.č. 100/1, ostatní plocha o výměře 1 454 m2, p.p.č. 100/2, ostatní plocha o výměře 51 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: paní V.M., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 62 200,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

podepsání předložené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a Českou republikou, Českým hydrometeorologickým ústavem, která se týká zřízení věcného břemene práva vstupu k Prameni PP 0446 Dubá za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení umístěného na městském pozemku p.p.č. 343/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4f)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, která se týká zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN a betonového sloupu včetně následné údržby tohoto zařízení umístěného na městském pozemku p.p.č. 2498/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, v rámci stavby „Dubá – Nedamovská, VN, DTS, NNO ppro 2 OM č.p. 252“.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 11/2007 ze dne 15.11. 2007

 

 

5)      SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

provedení opravy formální neúmyslné chyby v usnesení zastupitelstva města Dubá č. 7c-8/2007 ze dne 14.6. 2007 takto: schválený zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Dubá, příspěvková organizace města Dubá za rok 2006 činí 20 150,28 Kč (chybně bylo uvedeno 20 158,28 Kč) a dále schválený převod zlepšeného výsledku hospodaření této příspěvkové organizce do fondu rezervního činí 8 150,28 Kč (chybně bylo uvedeno 8 158,28 Kč).

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Finanční výbor se dále zabýval přípravou výhledu hospodaření města na roky 2008-2010 a přípravou rozpočtu na rok 2008. Seznámil se s hospodařením města do konce října 2007, rozpočtový přebytek je k 31.10. 2007 2.112.000,00 Kč. Celkové finanční prostředky města jsou 10.770.441,40 Kč. Dále byl vypracován plán kontrol hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2007 a dohodnut termín kontroly pokladen města Dubá. Na schůzce 10.12. 2007 se bude finanční výbor zabývat úpravou rozpočtu č. 2 na rok 2007 a návrhem rozpočtu na rok 2008.

 

6)      PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou výroční zprávu o činnosti Základní školy Dubá – příspěvková organizace města Dubá za školní rok 2006 - 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

komentář starostky:    Ředitelka školy Mgr. Jindřiška Skalická předložila podrobně a přehledně zpracovanou výroční zprávu základní školy za uplynulý školní rok. Obsahuje charakteristiku, vzdělávací programy, údaje o vzdělávání, výchově, personální údaje, podrobně popisuje závěry z hospitační činnosti, prevenci rizik a školní úrazy, prevenci sociálně patologických jevů, výsledky žáků v testech CERMAT, které slouží jako podklad pro přijímací řízení na střední školy. Ve výroční zprávě také najdete rozbor hospodaření za rok 2006.

 

7)      PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Dubá – příspěvková organizace města Dubá za školní rok 2006 - 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

komentář starostky:    Ředitelka mateřské školy Zdena Šindelářová zpracovala a předložila výroční zprávu, která podrobně popisuje organizaci vzdělávání a výchovy, uvádí přehled mimoškolních aktivit a stanovuje ekonomické priority pro školní rok 2007 - 2008. Paní ředitelce jsem navrhla svolávat během školního roku třídní schůzky a prohloubit tím spolupráci mezi školu a rodiči. V případě zájmu rodičů o činnost mateřské školy založit občanské nebo jiné sdružení.

 

8)      SCHVÁLILO                       na návrh místostarosty

         na základě písemných žádostí č.ev. 31/07 a 32/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 2663/1, vodní plocha o výměře 23 464 m2, p.p.č. 2663/2, vodní plocha o výměře 5 848 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o sportovní rybník v Rozprechticích.

                                                         hlasování                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Zastupitelstvo schválilo vyhlásit a zveřejnit prodej sportovního rybníku v Rozprechticích. V současné době se o rybník stará nájemce – místní organizace Českého rybářského svazu Dubá. Její předseda upozornil město na nebezpečí protržení levého břehu rybníka. Při společné schůzce vedení města, správy CHKO Kokořínsko a vedení rybářského svazu bylo dohodnuto technické řešení opravy. Oprava bude náročná nejen finančně, ale i její provedení bude velmi komplikované, neboť chybí přístupová cesta.

 

9)      VZALO NA VĚDOMÍ

         informace o činnosti Osadních výborů města Dubá v roce 2007.

komentář starostky:    Předseda Osadního výboru Dřevčice pan Václav Adamec informoval o probíhajících pracích na zvelebení návsi ve Dřevčicích. Z levé strany silnice vedoucí od Dubé byl odstraněn asfalt a plocha je připravena k zatravnění. Osadní výbor má ještě v úmyslu instalovat ozdobné lampy veřejného osvětlení a dokončit osvětlení pravé strany silnice. Děkuji Osadnímu výboru Dřevčice a občanům za jejich práci a věřím, že se jim podaří všechny plány uskutečnit.

Předseda Osadního výboru Zátyní pan Jaroslav Salvét seznámil přítomné s rekonstrukcí rybníku v  Zátyní. Rybník se podařilo opravit a v příštím roce bude osadní výbor organizovat výsadbu zeleně a vytvoření odpočinkové plochy u rybníku. Děkuji Osadnímu výboru Zátyní a všem, kteří se podíleli na opravě rybníku. Jejich práce byla náročná, avšak výsledek je obdivuhodný.

Předseda Osadního výboru Deštná – Zakšín pan Miloslav Stehno se omluvil z jednání z pracovních důvodů. Podle jeho informací v případě příznivého počasí bude v Deštné ještě v letošním roce vybudováno hřiště. Souhlas příslušných orgánů je zajištěn a firma, která práce provede dodala rozpis prací a cenovou nabídku.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 11/2007 ze dne 15.11. 2007

 

 

10)   VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky týkající se:

 

         - žádosti o pronájem zděné autobusové čekárny v Dubé

komentář starostky:    Pan A.K. podal žádost o pronájem stávající autobusové čekárny, se kterou sousedí „Blue bar“, ve kterém podniká. Navrhuje na vlastní náklady probourat průchod mezi místnostmi, vymalovat a zvelebit celý prostor (včetně WC ). Přes den by místnost sloužila dále jako čekárna pro veřejnost a večer příležitostně jako nekuřácký salonek na různé akce. Se souhlasem zastupitelstva jsem se rozhodla žádosti vyhovět.

 

         - provedené opravy městské kapličky na Horkách

komentář starostky:    Kapličku město Dubá odkoupilo v roce 2004 za 100,- Kč a pronajalo ji občanskému sdružení Drobné památky severních Čech. Kaplička byla ve velmi špatném stavu. Od roku 2005 do roku 2007 bylo vynaloženo na opravy 462.681,- Kč, z toho město Dubá poskytlo 148.581,- Kč, občané 29.100,- Kč a z dotací Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR 285.000,- Kč.

 

         - provedené opravy městského rybníčku na Dražejově

komentář starostky:    Správa CHKO Kokořínsko dokončila opravu, na dno byla položena fólie, která má nahradit poškozené jílové podloží a udržet vodu v rybníku. Byl také vybudován přístup pro obojživelníky. V příštím roce by bylo vhodné ještě opravit a zaspárovat pískovcové kvádry tvořící břeh rybníku. Opravu by provádělo město Dubá na své náklady.

 

         - provedené výsadby živého plotu okolo městského rybníku u autobusového nádraží v Dubé

komentář starostky:    Výsadba kolem městského rybníku byla započata. Břeh podél chodníku u silnice je osázen řadou ptačího zobu, břeh sousedící s autobusovým nádražím jednou řadou mochny a jednou řadou dřišťálu. Na jaře příštího roku dojde ještě k výměně tújí za okrasné vrby.

 

 
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.