NET Dubáček
 Datum: 08. 04. 2020 
 (svátek má Ema)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z prosincového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 15. 01. 2008 (1110 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že se Město Dubá schválilo rozpočtovou změnu č.2 k rozpočtu na rok 2007 a rozpočtové provizorium pro rok 2008, dále schválilo uzavření smlouvy o dopravní obslužnosti, kdy výše příspěvku na rok 2008 bude činit 90 Kč na obyvatele Dubé, neschválilo mateřské škole samostatné vytápění v ní umístěného bytu atd. Mimo to se ze zápisu také dozvíte, že od ledna 2008 je i MěÚ Dubá začleněn do systému CZECH POINT a také se dozvíte, že se chystají nové internetové stránky našeho města

USNESENÍ č. 12/2007  ze dne 13. prosince 2007

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený program zasedání zastupitelstva č. 12/2007.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana MUDr. Jiřího Klementa a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení pana Jaroslava Hozu.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 11/2007 ze dne 15. listopadu 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 10/2007 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 16/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 186/1, trvalý travní porost o výměře 434 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 621/02, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 1041/2, zahrada o výměře 54 m2, p.p.č. 1295/9, trvalý travní porost o výměře 196 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 25/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 1042/1, zahrada o výměře 1 852 m2, p.p.č. 1044, zahrada o výměře 781 m2, p.p.č. 1046/1, trvalý travní porost o výměře 812 m2, p.p.č. 1046/2, zahrada o výměře 90 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 30/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

části p.p.č. 1146/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.

Jedná se o pozemek s vodní nádrží u objektu č.p. 19 ve Dřevčicích.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4e)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě písemné žádosti č.ev. 28/07, vyhlásit a zveřejnit směnu městských pozemků (s finančním doplatkem ve prospěch města Dubá) za pozemek soukromý, a to následovně: z vlastnictví města Dubá směnit část p.p.č. 118, trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 a část p.p.č. 121/1, ostatní plocha o výměře cca 600 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, za p.p.č. 117, trvalý travní porost výměře 730 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, z vlastnictví fyzické osoby.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 12/2007 ze dne 13.12. 2007

 

4f)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 19/07):

p.p.č. 1539/2, ostatní plocha o výměře 220 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

Strana kupující: pan R.J., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 8 800, Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4g)   SCHVÁLILO                       na návrh pana místostarosty

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 31/07):

p.p.č. 2663/1, vodní plocha o výměře 23 464 m2, p.p.č. 2663/2, vodní plocha o výměře 5 848 m2, p.p.č. 2667/1, ostatní plocha o výměře 155 m2, p.p.č. 2667/2, ostatní plocha o výměře 867 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Město Dubá si v kupní smlouvě vyhrazuje jako právo věcné – zřízení předkupního práva na prodávané nemovitosti. V případě uplatnění tohoto předkupního práva, bude cena stanovena ve stejné výši, za kterou strana kupující od města Dubá tyto nemovitosti kupuje.

Strana kupující: Český rybářský svaz, místní organizace Dubá, kupní cena činí 1,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4h)   SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

na základě nabídky od Pozemkového fondu ČR (složka. č. 22/07), vypracování privatizačního projektu na bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dubá, jedná se o p.p.č. 1187, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 658 m2 a p.p.č. 1198, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 4 423 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4i)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

v rámci provedených a schválených komplexních pozemkových úprav v Deštné, převzetí nově vybudované komunikace na městských pozemcích p.p.č. 1578 a p.p.č. 1581, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé, do vlastnictví města Dubá. Převodce a investor akce je Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Česká Lípa. Předmětem převodu je účelová polní komunikace HC 1 v délce 1 060 m a šíři 4m, v celkové účetní hodnotě 2 623 914,40 Kč.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5a)    SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

         rozpočtovou změnu č.2 rozpočtu města Dubá na rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Finanční výbor projednal hospodaření města Dubá ke konci listopadu 2007 a navrhl úpravu rozpočtu, která spočívá především v přesunech mezi jednotlivými paragrafy tak, že se příjmy a výdaje zvýší v celkové výši pouze o 40 000,- Kč. Rozpočet po úpravě je v celkové výši 25 273 000,- Kč.

 

5b)    SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

rozpočtové provizorium města Dubá pro rok 2008. Město Dubá bude v této souvislosti pracovat do schválení nového rozpočtu na rok 2008, dle skutečnosti vyplývající z plnění rozpočtu města Dubá pro rok 2007, a to v poměru 1/12 na měsíc.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Vzhledem k tomu, že rozpočet města Dubá na rok 2008 bude schválen až na začátku příštího roku, navrhl finanční výbor  zastupitelstvu přijmout usnesení o rozpočtovém provizoriu.

 

6)      SCHVÁLILO                       na návrh paní starostky

uzavření předložené smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2008 mezi městem Dubá a Libereckým krajem. Město Dubá zaplatí na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 157 410,- Kč.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Jako každý rok, zastupitelstvo schválilo smlouvu, která zajišťuje autobusovou dopravu v rámci Libereckého kraje. Obce přispívají celkovou částkou 24 mil. Kč. Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok 2008 zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2007, tj. 90,- Kč / obyvatele obce.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 12/2007 ze dne 13.12. 2007

 

 

7a)    NESCHVÁLILO                 na návrh paní starostky

předloženou písemnou žádost ředitelky Mateřské školy Dubá týkající se vybudování samostatného vytápění bytu v objektu MŠ Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím budovy mateřské školy není účelné budovat v současné době samostatné vytápění bytu, který je součástí hospodářské budovy mateřské školy. Paní ředitelce Zdeně Šindelářové doporučuji regulovat topení pomocí ventilů a omezit tak náklady na topení v době, kdy není nutné vytápět hospodářskou budovu (např. o víkendu).

 

7b)    ODLOŽILO                         na návrh zastupitele pana MUDr. Jiřího Klementa

předloženou písemnou žádost ředitelky Mateřské školy Dubá týkající se poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dubá na pobyt dětí mateřské školy na Benecku na Rychtě (Škola v přírodě). Uvedená záležitost bude opětovně projednána na dalším veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Zastupitelstvo rozhodne o přidělení finančního příspěvku až po zjištění, zda Všeobecná zdravotní pojišťovna přispěje v roce 2008 rodičům dětí na ozdravný pobyt. V letošním roce přispívala VZP částkou 1 000,- Kč. Informace od VZP získá pan MUDr. Jiří Klement začátkem ledna 2008.

 

8)      URČILO                               na návrh paní starostky

         data, časy a místa konání řádných veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá v roce 2008.

Veřejná zasedání se budou konat ve čtvrtek od 1800 hodin v termínech: 17.ledna, 14.února, 13.března, 10.dubna, 15.května, 12.června, 11.září, 9.října, 13.listopadu a 11.prosince.

Místa konání zasedání: sál ASTK Dubá (8 zasedání), Dřevčice (1 zasedání) a Deštná (1 zasedání).

V případě nutnosti budou svolána mimořádná veřejná zasedání.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Zastupitelstvo rozhodlo, že se jedno z řádných veřejných zasedání bude konat v Deštné a jedno ve Dřevčicích. Tím by se měla ještě více zlepšit informovanost občanů, umožnit občanům zúčastnit se zasedání (bez nutnosti zajišťování dopravy do Dubé), přednést požadavky a dotazy, podpořit práci osadních výborů. Zastupitelstvo také uvažuje o změně místa konání veřejných zasedání zastupitelstva v Dubé. Po rekonstrukci suterénu v malé škole (bývalé šatny) se zasedání budou konat v nových prostorách. Předpokládaný termín je únor, popř. březen 2008.

 

9)      VZALO NA VĚDOMÍ        informace předsedkyně komise pro kulturu paní Evy Jelenové

         týkající se vyhodnocení soutěže o Nejrozkvetlejší okno, balkon a zahrádku v roce 2007.

komentář starostky:    Paní Eva Jelenová vyhlásila výsledky soutěže. V každé kategorii byli odměněni 3 výherci. Dle umístění obdrželi poukázku v hodnotě 1 000,- Kč, 800,- Kč nebo 500,- Kč na nákup zboží v obchodech v našem městě. Děkujeme všem občanům, kteří zvelebují okna bytů, balkóny, zahrádky domů a tím i celé město. Kulturní komise navrhla zahrnout v příštím roce do této akce i okolní obce ve spolupráci s osadními výbory a ekoložkou města sl. Martínkovou.


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 734 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.