NET Dubáček
 Datum: 08. 04. 2020 
 (svátek má Ema)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z lednového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 21. 01. 2008 (1208 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé schválili podmínky pronájmu obou stánků v areálu Autokempu Nedamov, že byla přijata rozpočtová změna č.3 k rozpočtu na rok 2007 nebo také, že Město Dubá podpoří skoro 20ti tisíci korunami pobyt dětí mateřské školy na Benecku. Důležitou informací pro nás pro všechny je, že se od příštího zasedání zastupitelstva mění místo jeho konání a to z budovy ASTK na budovu Malé školy, která patří městu, čímž odpadne placení nájemného. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

USNESENÍ č. 1/2008  ze dne 17. ledna 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  ASTK DUBÁ - sál od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                       předložený program zasedání zastupitelstva č. 1/2008.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                               na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Tomáše Maříka a paní Mgr. Janu Maškovou a zapisovatele usnesení pana Václava Kubáta.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO        usnesení zastupitelstva č. 12/2007 ze dne 13. prosince 2007

 

         VZALO NA VĚDOMÍ        zprávu č. 1/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 1/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 315/9, trvalý travní porost o výměře 52 m2, část p.p.č. 3002, ostatní plocha o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemky sloužící jako vjezd k objektů č.p. 230 a 235 a předzahrádky před objekty č.p. 229, 234 a 235 ve Vodní ulici v Dubé.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 33/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 387, zahrada o výměře 5 103 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 621/02):

p.p.č. 1041/2, zahrada o výměře 54 m2, p.p.č. 1295/9, trvalý travní porost o výměře 196 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: paní Z.R., kupní cena činí: 60,- Kč za 1m2 pozemku (zahrada), 40,- Kč za 1m2 pozemku (trvalý travní porost), tj. 11 080,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 25/07):

p.p.č. 1042/1, zahrada o výměře 1 852 m2, p.p.č. 1044, zahrada o výměře 781 m2, p.p.č. 1046/1, trvalý travní porost o výměře 812 m2, p.p.č. 1046/2, zahrada o výměře 90 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: pan M.S., kupní cena činí: 60,- Kč za 1m2 pozemku (zahrada), 40,- Kč za 1m2 pozemku (trvalý travní porost), tj. 195 860,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 1/2008 ze dne 17.1. 2008

 

4e)    SCHVÁLILO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

prodej městských nemovitostí – budov a pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 18/07 a 2/08):

budova (objekt k bydlení) č.p. 46 v Deštné stojící na st.p.č. 81, st.p.č. 81, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2, budova (stavba občanského vybavení – bývalá hasičská zbrojnice) v Deštné stojící na st.p.č. 62, st.p.č. 62, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, p.p.č. 1562, zahrada o výměře 522 m2, v obci Dubá, katastrální území Deštná u Dubé.

Strana kupující: paní A.J., kupní cena činí 320 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4f)    ROZHODLO                       na návrh majetkového výboru zastupitelstva

zveřejnit a vyhlásit záměr města Dubá na pronájem obou prodejních stánků v Autocampu Nedamov, za následujících podmínek:

         - účel využití: provozování prodeje občerstvení (podrobný podnikatelský záměr),

         - výše nájemného    (min. stanovená částka je 70 000,- Kč/za sezónu) za horní prodejní stánek,

         - výše nájemného    (min. stanovená částka je 50 000,- Kč/za sezónu) za dolní prodejní stánek,

         - nájemní doba bude uzavřena od 30.4. 2008 do 30.9. 2008, nájemné je splatné ve dvou splátkách,

           1. splátka ve výši ½ celkové výše nájemného splatná při podpisu nájemní smlouvy,

           2. splátka ve výši ½ celkové výše nájemného splátná v termínu do 31.7. 2008 (jištěná směnkou),

         - nájemce je povinen hradit všechny náklady související s provozem,

         - termín podání písemných nabídek je stanoven nejpozději do pondělí dne 31.3. 2008 do 1600 hodin,

- rozhodnutí o výběru nájemců bude sděleno na veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá

           dne 10.4. 2008.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5)      SCHVÁLILO                       na návrh finančního výboru zastupitelstva

rozpočtovou změnu č.3 rozpočtu města Dubá na rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

                                                         hlasování                        pro: 9                     proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:    Finanční výbor projednal hospodaření města a vzhledem ke skutečnosti navrhuje úpravu rozpočtu, která spočívá v navýšení příjmů města Dubá o částku 534 000,- Kč. Příjmy se zvyšují např.  u daně z příjmu fyzických osob ze OSVC o částku 250 000,- Kč, u správních poplatků o 100 000,- Kč, v paragrafu přijatých dotací od úřadu práce o 98 000,- Kč. Výdaje města se zvyšují o 13 000,- Kč, především proto, že došlo k proplacení faktury za sezónní autobus Dubá – Mšeno a nákupu upomínkových předmětů pro svatebčany. Rozpočet po úpravě skončil s hospodářským výsledkem 521 000,- Kč a rezervou 2 miliónů Kč na spoluúčast dotovaných akcí.

 

6)      SCHVÁLILO                       na návrh zastupitele pana Václava Kubáta

předloženou písemnou žádost ředitelky Mateřské školy Dubá týkající se poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dubá na pobyt dětí mateřské školy na Benecku na Rychtě (Škola v přírodě). Město Dubá poskytne finanční příspěvek ve výši 50% celkových nákladů, tj. 17 500,- Kč.

                                                         hlasování                        pro: 7                     proti: 1                  zdrželo se: 2

komentář starostky:    Zastupitelé se rozhodli podpořit žádost ředitelky paní Zdeny Šindelářové a částečně uhradit celkové náklady akce, která přispěje k plnění Školního vzdělávacího programu MŠ. Ten mimo jiné musí zabezpečit, aby všechny osobnostní složky byly rozvíjeny a z dětí tak, vyrostly samostatné a sebevědomé bytosti.

 

7)      SCHVÁLILO                       na návrh paní starostky

podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na opravu interiéru kaple Horky v částce 113 431,- Kč (spoluúčast města Dubá je minimálně 25 %), podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje z Programu podpory ochrany přírody a krajiny na restaurování kamenného podstavce s litinovým křížem s korpusem Krista v Dlouhé ulici v Dubé v částce 25 600,- Kč (spoluúčast města Dubá je minimálně 10%), podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova neinvestiční na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v částce cca 850 000,- Kč (grant může být poskytnut maximálně ve výši 200 000,- Kč).

                                         hlasování                                        pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 1/2008 ze dne 17.1. 2008

 

komentář starostky:    Žádosti o dotace budou podány do konce ledna roku 2008. Realizace jednotlivých akcí budou upřesněny. S rekonstrukcí veřejného osvětlení plánujeme započít na jaře letošního roku. Nejdříve dojde k výměně stožárů a svítidel v ulici Nové Město (za kostelem), dále budou vyměněna svítidla s výbojkami např. v ulicích Nedamovská, Požárníků, Jana Roháče, Dlouhá, Malá strana, v aleji Nový Breštejn a na autobusovém nádraží. Naší snahou je obnovit starou soustavu veřejného osvětlení v soustavu s minimální energetickou spotřebou a maximální účinností.

 

8)      VZALO NA VĚDOMÍ        informace paní starostky týkající se:

 

         - souhrnné zprávy Městského úřadu Dubá za rok 2007

komentář starostky:    Na základě podkladů zaměstnanců Městského úřadu Dubá, zpracovala sl. Zuzana Martínková Zprávu o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá v kalendářním roce 2007. V úvodním slově se mimo jiné dozvíte, že se nám podařilo změnit systém likvidace směsného a komunálního odpadu a ušetřit tak oproti roku 2006 více než 300 000,- Kč a to i přesto, že nedošlo k navýšení paušálního poplatku za likvidaci odpadů pro obyvatelstvo. Ve zprávě je dále uveden podrobný popis činností jednotlivých odborů a úseků MěÚ Dubá, aktuální přehled Zastupitelstva města Dubá, přehled výborů a komisí. Celá zpráva bude postupně zveřejněna v Dubáčku a na www. stránkách našeho města.

 

         - Czech POINTu (trestní rejstřík)

komentář starostky:    Na městském úřadě na matrice přibyla další možnost vyzvednout si na vlastní žádost výpis z informačního systému veřejné správy, a to výpis z Rejstříku trestů. Občan si tento výpis vyzvedne ihned po zadání požadavku do centrálního registru Rejstříku trestů. Poplatek činí 50,- Kč (stejná částka jako za kolek). Nyní si tedy můžete u nás vyzvednout tyto výpisy: výpis z katastru nemovitostí, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku a výpis z Rejstříku trestů.

 

         - předpokládané změny místa konání veřejných zasedání zastupitelstva města Dubá

komentář starostky:    Předpokládám, že příští veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v tzv. Malé škole v suterénu. Prostory v současné době upravujeme.
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.