NET Dubáček
 Datum: 08. 04. 2020 
 (svátek má Ema)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z únorového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (1400 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008, že byl přijat návrh zastupitele pana J. Hozy na podání žádostí o přidělení grantů z Libereckého kraje na pořízení neinvestičních věcných prostředků pro Dubské hasiče. Dále bylo schváleno podat žádost o dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu a 2 informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a jedné kamery. Mimo to se dozvíte, že byla paní starostkou podána žádost o poskytnutí finanční podpory na dokončení kanalizace v Dubé a také že by měl být obnoven orientační systém ve městě Dubá. Více naleznete v plném znění této zprávy. 

USNESENÍ č. 2/2008  ze dne 14. února 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Dlouhá ulice č.p. 86, Dubá (malá škola) od 1800 hodin

 

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 2/2008.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Václava Kubáta a pana Milana Netrha a zapisovatele usnesení pana MUDr. Jiřího Klementa.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      VZALO NA VĚDOMÍ

odstoupení pana Miloslava Stehna z funkce předsedy Osadního výboru Deštná – Zakšín a odstoupení paní Jindřišky Stehnové z funkce členky Osadního výboru Deštná – Zakšín.

 

         JMENOVALO                   na návrh paní starostky

novou členku ve funkci předsedkyně Osadního výboru Deštná – Zakšín paní Naděždu Šabatkovou, bytem Deštná.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Nové předsedkyni Osadního výboru Deštná – Zakšín přeji hodně úspěchů v její práci a těším se na spolupráci.

 

4)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 1/2008 ze dne 17. ledna 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 2/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá..

 

5a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 5/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 571/1, trvalý travní porost o výměře 408 m2, p.p.č. 571/2, ostatní plocha o výměře 50 m2,

p.p.č. 572/1, ostatní plocha o výměře 119 m2, p.p.č. 572/2, trvalý travní porost o výměře 126 m2,

p.p.č. 573, trvalý travní porost o výměře 95 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 29/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

p.p.č. 2637/2, trvalý travní porost o výměře 1 075 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5c)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 6/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

část p.p.č. 100, trvalý travní porost o výměře cca 450 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5d)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

požádat Českou republiku, Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, zastoupenou Realitní kanceláří VESTA Liberec, o koupi části pozemku p.p.č. 1295/2, ostatní plocha o výměře cca 400 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází část městské komunikace na Plešivci.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 2/2008 ze dne 14.2. 2008

 

5e)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

požádat Pozemkový fond České republiky o koupi části pozemku p.p.č. 443/1, orná půda o výměře cca 50 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází podstavec sochy Panny Marie na Novém Berštejně.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5f)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 33/07):

p.p.č. 387, zahrada o výměře 5 103 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

Strana kupující: pan T.D. a paní Z.D., kupní cena činí: 60,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 306 180,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5g)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 1/08):

části p.p.č. 315/9, trvalý travní porost o výměře 7 m2, p.p.č. 3002/2, ostatní plocha o výměře 18 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Strana kupující: pan F.H. a paní N.H., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 1 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5h)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

podepsání předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dubá a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, která se týká uložení zemního kabelového vedení NN v délce 90 m do městského pozemku p.p.č. 427/19, v obci Dubá, katastrální území Dubá, v rámci stavby „CL – Nový Berštejn, DTS + rozšíření kabelové sítě NN pro 7 odběrných míst na p.p.č. 427/x.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

6a)   NESCHVÁLILO                návrh zastupitelky paní Markéty Slezák

aby se v rámci projednávání a schvalování rozpočtu města Dubá na rok 2008 hlasovalo o paragrafu 3113 rozpočtu (Základní škola) samostatně.

                                                         hlasování                       pro schválení: 2        proti schválení: 8    zdrželo se: 1

 

6b)   SCHVÁLILO                      na návrh finančního výboru zastupitelstva

předložený rozpočet města Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 1                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Rozpočet na rok 2008 je navžen jako vyrovnaný. To znamená, že celková výše příjmů v daném roce (daňových, nedaňových, případně dotací) je rozdělena ve stejné částce podle jednotlivých činností města Dubá do výdajů. Tím, že rozpočet nevykazuje ztrátu, není nutno zapojovat finanční rezervy z minulých let (finanční rezervy z minulých let byly k datu 1.1. 2008 ve výši 10 900 000,- Kč).

Rokem 2008 dochází  ke změně v rozpočtovém určení daní. Výhodou pro město Dubá je, že se poprvé bere v úvahu i plocha správního území obce, nejen tedy počet obyvatel jako doposud. Tímto novým rozpočtovým určením získá Dubá zhruba o 3,5 milionu Kč více z výnosů sdílených daní, především z daně ze závislé činnosti, z daně právnických osob a z daně z přidané hodnoty. Základem rozpočtového hospodaření jsou běžné provozní výdaje, které odhadujeme přibližně na 21 623 000,- Kč.

Podrobněji se zmíním o výdajích na mimořádné akce. Jedná se především o 1 milion Kč na dofinancování výstavby sociálního zařízení v Autocampu. Další zdroje na tuto akci jsou: zisk z hospodářské činnosti za rok 2007, který je po odečtení investic 691 000,- Kč a zapojení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti letošního roku.

Dále se jedná o částku 1,6 milonu Kč na rekonstrukci ulice Českolipské. Mimo běžný provoz v základní škole, na který je v rozpočtu pamatováno částkou 1 600 000,- Kč je v  rozpočtu schválena investice v hodnotě 200 000,- Kč (na zavedení elektronického stravovacího systému, přídavného ventilátoru nutného pro bezpečnost budovy školy z hlediska požární ochrany, na software pro počítačovou učebnu).

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 2/2008 ze dne 14.2. 2008

 

Do rozpočtu byla zařazena částka 500 000,- Kč na vypracování projektu na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie. Projekt je nutnou podmínkou k podání žádosti o dotaci. Pokud bychom uspěli a dotaci získali, za určitých podmínek by bylo možné náklady na tyto práce brát jako tzv. uznatelné výdaje v rámci dotace.

Zastupitelstvo dále schválilo na opravu objektu malé školy částku 200 000,- Kč (náklady na vybavení nové zasedací místnosti a provedení klempířských prácí na střeše objektu ve větším rozsahu, aby se odstranilo zatékání a promáčení zdí, případně oprava již poničené zdi v zadní části budovy).

 

7)      PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

výroční zprávu organizační složky města Dubá – Městských lesů Dubá za rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.

komentář starostky: Děkuji Ing. Josefu Štveráčkovi a všem zaměstnancům městských lesů za práci, kterou vykonali pro město.

 

8)      SCHVÁLILO                      na návrh odborného lesního hospodáře Městských lesů Dubá Ing.Štveráčka

objednat projekt na výstavbu nové lesní cesty do městských lesů pod Dražejovem v částce cca 40 000,- Kč. Tento projekt bude použit k žádosti z dotačního titulu EU z Programu rozvoje venkova (Osa I opatření Investice do lesů). Předpokládaný termín příjmu žádostí říjen 2008.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Nová lesní cesta umožní přístup k lesu mezi Rozprechticemi, Dražejovem a osadou Kluk. Komplex lesa je těžebně zašetřen a po roce 2011 se v něm bude moci těžit dříví v ceně cca 5 milionu Kč.

 

9)      PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ

zprávu o činnosti organizační složky města Dubá – JPO II SDHO Dubá za rok 2007, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá a na stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.

komentář starostky: Za činnost jednotky pod vedením pana Jaroslava Hozy děkuji všem členům stejně tak, jak jsem již učinila na výroční členské schůzi hasičů. Dík náročné a nelehké práci vyjádřil i pan Mgr. Kamil Matějovič a potleskem všichni přítomní na veřejném zasedání zastupitelstva.

 

10)   SCHVÁLILO                      na návrh zastupitele pana Jaroslava Hozy

         podání žádostí o přidělení grantů Libereckého kraje – fondu požární ochrany.

Pořízení neinvestičních věcných prostředků požární ochrany dle předurčenosti jednotky nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003 – „Požární poplachový plán Libereckého kraje“ a příprava jednotky na základě požadavků připravované novely plošného pokrytí jednotek požární ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů platného od roku 2010 do kategorie JPO II/1 + JPO III/1. Celkové náklady akce činí 169 400,- Kč, vlastní zdroje činí 84 700,- Kč.

Pořízení ochranných prostředků požární ochrany pro zvýšení a udržení akceschopnosti jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Dubá dle její předurčenosti nařízením Hejtmana Libereckého kraje číslo: 1/2003 – „Požární poplachový plán Libereckého kraje“ a příprava jednotky na základě požadavků připravované novely plošného pokrytí jednotek požární ochrany podle vyhlášky 247/2001 Sb. zákonů ve znění pozdějších právních předpisů platného od roku 2010 do kategorie JPO II/1 + JPO III/1. Celkové náklady akce činí 186 740,- Kč, vlastní zdroje činí 93 370,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 1

 

11)   SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na opravu střechy městského objektu č.p. 195 v Dubé (sušárna chmele). Předpokládané celkové náklady činí cca 160 000,- Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 40% celkových nákladů.

                                                         hlasování                       pro: 11                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

12)   SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci v rámci Mikroregionu Podralsko z dotačního titulu Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova (ROP) na pořízení bezdrátového rozhlasu na území města Dubá s funkcí varovného a informačního systému obyvatelstva, 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a jedné


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.