NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (2051 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e  zastupitelé odlo?ili vydání souhlasu s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé, kterou má v plánu vybudovat firma WASTECH a.s., ?e zastupitelé schválili místostarostovi T. Novákovi odměnu z 6.000 na 15.000 Kč měsíčně a ?e zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií v Dubé, díky které se zvý?í a zkvalitní dostupnost internetu v Dubé. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 3/2008  ze dne 13. března 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodr?ení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Dlouhá ulice č.p. 86, Dubá (malá ?kola) od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předlo?ený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 3/2008.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Markétu Slezák a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 2/2008 ze dne 14. února 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 3/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných ?ádostí č.ev. 11a,b/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

část p.p.č. 326/2, trvalý travní porost o výměře cca 1 200 m2, část p.p.č. 327/2, trvalý travní porost o výměře cca 300 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemky kolem rekreačních objektů č.ev. 31 a 32 v Nedamově.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných ?ádostí č.ev. 19/05 a 8/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 1037/3, zahrada o výměře 28 m2, p.p.č. 1295/3, trvalý travní porost o výměře 903 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné ?ádostí č.ev. 7/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 693, vodní plocha o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní porost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální území Dra?ejov u Dubé.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4d)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné ?ádostí č.ev. 10/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

st.p.č. 10/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 758 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 1

 

4e)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 20/07):

p.p.č. 1250/8, ostatní plocha o výměře 257 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: paní D.G., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 10 280,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 3/2008 ze dne 13.3. 2008

 

4f)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 29/07):

p.p.č. 2637/2, trvalý travní porost o výměře 1 075 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Strana kupující: pan J.M., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 43 000,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4g)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 5/08):

p.p.č. 571/1, trvalý travní porost o výměře 408 m2, p.p.č. 571/2, ostatní plocha o výměře 50 m2,

p.p.č. 572/1, ostatní plocha o výměře 119 m2, p.p.č. 572/2, trvalý travní porost o výměře 126 m2,

p.p.č. 573, trvalý travní porost o výměře 95 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: pan T.V., kupní  cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 31 920,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4h)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

zřízení věcného břemene ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, na městský pozemek p.p.č. 238/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, které se týká ulo?ení nového kanalizačního potrubí a následné správy a údr?by tohoto zařízení, v rámci stavby ?CL 012 006, Dubá, Na Výsluní ? rekonstrukce kanalizace?.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4i)    PROJEDNALO

předlo?ený projekt společnosti WASTECH a.s., Praha, týkající se záměru vybudování bioplynové stanice na pozemku p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

 

         ROZHODLO                      na návrh paní starostky

odlo?it vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Tato zále?itost bude opět projednána na pří?tím dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky: Zástupci společnosti seznámili přítomné s projektem. Po téměř hodinové diskusi se zastupitelstvo dohodlo odlo?it vydání předbě?ného souhlasu, nebo? je nutné získat dal?í informace a zvá?it eventuelní přínos bioplynové stanice pro město. Zástupci společnosti WASTECH slíbili odpovědět písemně na dotazy zastupitelů i občanů a zorganizovat náv?těvu bioplynové stanice ve Kně?ici. Bude vypraven autobus, přesný termín oznámíme občanům formou letáků, které najdou v po?tovních schránkách.

 

5)      SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         vyhlásit a zveřejnit prodej městských nemovitostí ? budov a pozemků:

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 2 v Po?tovní ulici v Dubé stojící na st.p.č. 219,

st.p.č. 219, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 17 v Luční ulici v Dubé stojící na st.p.č. 206,

st.p.č. 206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 52 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 249,

st.p.č. 249, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 371 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 55 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 278,

st.p.č. 278, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 63 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 294,

st.p.č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 64 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 297,

st.p.č. 297, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 324 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 147 v ulici Jana Roháče v Dubé stojící na st.p.č. 113/1,

st.p.č. 113/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 3/2008 ze dne 13.3. 2008

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 271 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 59,

st.p.č. 59, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 964 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 1 ve Dřevčicích stojící na st.p.č. 15/1,

st.p.č. 15/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 853 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 1                  zdr?elo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit a zveřejnit prodej vý?e zmiňovaných domů, resp. bytů a pozemků. Na základě odhadu, byly byty nabídnuty ke koupi současným nájemníkům. Jednání s nájemníky bude pokračovat.

 

6)      VZALO NA VĚDOMÍ      zprávy finančního výboru zastupitelstva

o provedených kontrolách hospodaření příspěvkových organizací města Dubá ? Základní ?koly Dubá a Mateřské ?koly Dubá za rok 2007, viz přílohy k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

7)      UPRAVILO                         na návrh zastupitelky Markéty Slezák

v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozděj?ích předpisů, měsíční odměnu panu místostarostovi, která od 1. března 2008 činí 15 000,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 1

komentář starostky: Dosavadní odměna místostarosty města Dubá ve vý?i 6 000,- Kč byla stanovena ji? v roce 1998. Její vý?e neodpovídá práci, kterou pan místostarosta Tomá? Novák odvádí. Pracuje aktivně, cílevědomě, je oporou mně jako starostce, zastupitelstvu a samozřejmě občanům města Dubá. Souhlasila jsem proto s navý?ením jeho měsíční odměny.

 

8)      SCHVÁLILO                      návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá

v rámci přidělených finančních prostředků od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2008, v leto?ním roce realizaci následující akce s těmito finančními podmínkami:

 

         název kulturní památky: objekt radnice č.p. 138 na Masarykově náměstí v Dubé,

         vlastník objektu: město Dubá,

navr?ená akce obnovy: výměna oken a oprava fasády čelní strany objektu, demontá? balkonu,

celková částka obnovy činí 1 170 565,- Kč,

         podíl z Programu regenerace MPZ činí 400 000,- Kč, podíl z rozpočtu města Dubá činí 770 565,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky: Obnova čelní strany radnice, která je památkově chráněnou budovou, proběhne v letních měsících. Předpokládaný termín je srpen 2008.

 

9)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

podání ?ádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz?ířenou působností na opravu sochy Panny Marie s Je?í?kem na Novém Ber?tejně. Celkové náklady na opravu činí 141 700,- Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 10% celkových nákladů.

                                                         hlasování                       pro: 10                  prot


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.