NET Dubáček
 Datum: 07. 07. 2020 
 (svátek má Bohuslava)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z březnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 04. 04. 2008 (1837 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že  zastupitelé odložili vydání souhlasu s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé, kterou má v plánu vybudovat firma WASTECH a.s., že zastupitelé schválili místostarostovi T. Novákovi odměnu z 6.000 na 15.000 Kč měsíčně a že zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování telekomunikační a internetové přípojky bezdrátovou technologií v Dubé, díky které se zvýší a zkvalitní dostupnost internetu v Dubé. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 3/2008  ze dne 13. března 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Dlouhá ulice č.p. 86, Dubá (malá škola) od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 3/2008.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu paní Markétu Slezák a paní Miloslavu Vokolkovou a zapisovatele usnesení paní Evu Jelenovou.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 2/2008 ze dne 14. února 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 3/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných žádostí č.ev. 11a,b/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

část p.p.č. 326/2, trvalý travní porost o výměře cca 1 200 m2, část p.p.č. 327/2, trvalý travní porost o výměře cca 300 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov. Jedná se o pozemky kolem rekreačních objektů č.ev. 31 a 32 v Nedamově.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných žádostí č.ev. 19/05 a 8/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 1037/3, zahrada o výměře 28 m2, p.p.č. 1295/3, trvalý travní porost o výměře 903 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádostí č.ev. 7/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

p.p.č. 693, vodní plocha o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní porost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádostí č.ev. 10/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

st.p.č. 10/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 758 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 1

 

4e)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 20/07):

p.p.č. 1250/8, ostatní plocha o výměře 257 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Strana kupující: paní D.G., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 10 280,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 3/2008 ze dne 13.3. 2008

 

4f)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 29/07):

p.p.č. 2637/2, trvalý travní porost o výměře 1 075 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Strana kupující: pan J.M., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 43 000,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4g)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 5/08):

p.p.č. 571/1, trvalý travní porost o výměře 408 m2, p.p.č. 571/2, ostatní plocha o výměře 50 m2,

p.p.č. 572/1, ostatní plocha o výměře 119 m2, p.p.č. 572/2, trvalý travní porost o výměře 126 m2,

p.p.č. 573, trvalý travní porost o výměře 95 m2, v obci Dubá, katastrální území Nedamov.

Strana kupující: pan T.V., kupní  cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 31 920,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4h)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

zřízení věcného břemene ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, na městský pozemek p.p.č. 238/3, v obci Dubá, katastrální území Dubá, které se týká uložení nového kanalizačního potrubí a následné správy a údržby tohoto zařízení, v rámci stavby „CL 012 006, Dubá, Na Výsluní – rekonstrukce kanalizace“.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4i)    PROJEDNALO

předložený projekt společnosti WASTECH a.s., Praha, týkající se záměru vybudování bioplynové stanice na pozemku p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

 

         ROZHODLO                      na návrh paní starostky

odložit vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Tato záležitost bude opět projednána na příštím dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Zástupci společnosti seznámili přítomné s projektem. Po téměř hodinové diskusi se zastupitelstvo dohodlo odložit vydání předběžného souhlasu, neboť je nutné získat další informace a zvážit eventuelní přínos bioplynové stanice pro město. Zástupci společnosti WASTECH slíbili odpovědět písemně na dotazy zastupitelů i občanů a zorganizovat návštěvu bioplynové stanice ve Kněžici. Bude vypraven autobus, přesný termín oznámíme občanům formou letáků, které najdou v poštovních schránkách.

 

5)      SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         vyhlásit a zveřejnit prodej městských nemovitostí – budov a pozemků:

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 2 v Poštovní ulici v Dubé stojící na st.p.č. 219,

st.p.č. 219, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 17 v Luční ulici v Dubé stojící na st.p.č. 206,

st.p.č. 206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 52 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 249,

st.p.č. 249, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 371 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 55 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 278,

st.p.č. 278, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 63 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 294,

st.p.č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 64 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 297,

st.p.č. 297, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 324 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 147 v ulici Jana Roháče v Dubé stojící na st.p.č. 113/1,

st.p.č. 113/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 3/2008 ze dne 13.3. 2008

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 271 v Českolipské ulici v Dubé stojící na st.p.č. 59,

st.p.č. 59, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 964 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá,

 

budova (objekt k bydlení) č.p. 1 ve Dřevčicích stojící na st.p.č. 15/1,

st.p.č. 15/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 853 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 1                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit a zveřejnit prodej výše zmiňovaných domů, resp. bytů a pozemků. Na základě odhadu, byly byty nabídnuty ke koupi současným nájemníkům. Jednání s nájemníky bude pokračovat.

 

6)      VZALO NA VĚDOMÍ      zprávy finančního výboru zastupitelstva

o provedených kontrolách hospodaření příspěvkových organizací města Dubá – Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá za rok 2007, viz přílohy k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

7)      UPRAVILO                         na návrh zastupitelky Markéty Slezák

v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu panu místostarostovi, která od 1. března 2008 činí 15 000,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 1

komentář starostky: Dosavadní odměna místostarosty města Dubá ve výši 6 000,- Kč byla stanovena již v roce 1998. Její výše neodpovídá práci, kterou pan místostarosta Tomáš Novák odvádí. Pracuje aktivně, cílevědomě, je oporou mně jako starostce, zastupitelstvu a samozřejmě občanům města Dubá. Souhlasila jsem proto s navýšením jeho měsíční odměny.

 

8)      SCHVÁLILO                      návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Dubá

v rámci přidělených finančních prostředků od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2008, v letošním roce realizaci následující akce s těmito finančními podmínkami:

 

         název kulturní památky: objekt radnice č.p. 138 na Masarykově náměstí v Dubé,

         vlastník objektu: město Dubá,

navržená akce obnovy: výměna oken a oprava fasády čelní strany objektu, demontáž balkonu,

celková částka obnovy činí 1 170 565,- Kč,

         podíl z Programu regenerace MPZ činí 400 000,- Kč, podíl z rozpočtu města Dubá činí 770 565,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky: Obnova čelní strany radnice, která je památkově chráněnou budovou, proběhne v letních měsících. Předpokládaný termín je srpen 2008.

 

9)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na opravu sochy Panny Marie s Ježíškem na Novém Berštejně. Celkové náklady na opravu činí 141 700,- Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 10% celkových nákladů.

                                                         hlasování                       pro: 10                  prot


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.