NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2399 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e na pronájem stánků v Nedamově bylo doručeno 10 nabídek a ?e horní bude pronajat za 85 tisíc a dolní za 50 tisíc korun v?dy jinému nájemci, ?e zastupitelé nakonec nesouhlasili s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé a naopak, ?e souhlasili s nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v hodnotě 280.500 Kč. Dále se například dočtete, ?e město finančně přispěje na autobusovou linku M?eno - Dubá - Doksy a také na fasádu kostela v De?tné. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 4/2008  ze dne 10. dubna 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodr?ení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Dlouhá ulice č.p. 86, Dubá (malá ?kola) od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předlo?ený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 4/2008.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Hozu a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Tomá?e Maříka.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 3/2008 ze dne 13. března 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 4/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 10/08):

st.p.č. 10/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 758 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

Strana kupující: pan T.N., kupní  cena činí: 120,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 90 960,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 8                    proti: 0                  zdr?elo se: 1

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 7/08):

p.p.č. 693, vodní plocha o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní porost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální území Dra?ejov u Dubé.

Strana kupující: pan R.K. a paní J.K., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 18 120,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 30/07):

p.p.č. 1146/5, ostatní plocha o výměře 136 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.

Strana kupující: pan E.A., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 5 440,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude sjednáno, ?e strana kupující má povinnost nejpozději do dvou let od uzavření kupní smlouvy předmět prodeje (tj. pozemek včetně vodní nádr?e) z důvodu zaji?tění bezpečnosti řádně opravit a zabezpečit proti vstupu jiných osob. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

5)      PROJEDNALO

zále?itost týkající se pronájmu horního a dolního prodejního stánku v areálu Autocampu Nedamov na sezónu 2008. Na základě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá ze dne 22.1. 2008, bylo doručeno celkem 10 písemných nabídek.

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 4/2008 ze dne 10.4. 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      rozhodnutí paní starostky

tyto prodejní stánky budou pronajaty za stanovených podmínek následovně:

horní stánek ? nájemce pan K.R., nájemné je stanoveno podle nabídky ve vý?i 85 000,- Kč za sezónu,

dolní stánek ? nájemce pan P.H., nájemné je stanoveno podle nabídky ve vý?i 50 000,- Kč za sezónu.

komentář starostky:   Nabídka pana K.R. splňovala v?echny podmínky pronájmu, důle?itou roli v mém rozhodnutí byl opakovaný zájem nájemce o provozování prodejního stánku v Autocampu Nedamov. Nabídka pana P.H. rovně? splňovala v?echny podmínky pronájmu stanovené městem Dubá a navíc jsem se rozhodla podpořit místního občana.

 

6)      PROJEDNALO

předlo?ený projekt společnosti WASTECH a.s., Praha, týkající se záměru vybudování bioplynové stanice na pozemku p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

 

         NESCHVÁLILO

vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

                                                         hlasování                       pro schválení: 0        proti schválení: 9   zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo zvá?ilo v?echny předlo?ené informace společnosti WASTECH a výsledek dotazníkového ?etření názoru obyvatelstva k vystavění bioplynové stanice. Zastupitelstvo stejně jako obyvatelé Dubé rozhodlo nepodpořit výstavbu bioplynové stanice. Hlavními důvody bylo nevhodné umístění stanice, obavy ze zápachu z provozu, zanedbatelné mno?ství nově vzniklých pracovních příle?itostí, ohro?ení čistoty spodních vod.

 

7)      VZALO NA VĚDOMÍ      informace finančního výboru zastupitelstva

týkající se hospodaření města Dubá za 1. čtvrtletí roku 2008, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

komentář starostky:   Za 1. čtvrtletí roku 2008 byly příjmy města ve vý?i 7 226 000,? Kč, co? je 27,40 % plánovaného ročního rozpočtu. Výdaje jsou ve vý?i 4 726 000,? Kč, co? je jen 17,92 % plánovaného rozpočtu. Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2008 je v přebytku 2 500 000,? Kč, stav finančních prostředků města Dubá k 31.3. 2008 je 13 438 724,? Kč.

Dále se finanční výbor seznámil s výzvou na výběrové řízení v malém rozsahu na  projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie. Bylo obesláno 7 projekčních firem. Lhůta pro podání nabídek na ře?ení  rekonstrukce včetně cenové nabídky je stanovena do 9. května 2008.

Dal?í schůzka finančního výboru bude 12.5. 2008. Finanční výbor se bude zabývat návrhem rozpočtového výhledu a úpravou č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2008.

 

8)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předlo?enou nabídku společnosti ELECTROSUN, s.r.o., Bobnice, na rekonstrukci veřejného osvětlení na náměstí v Dubé, v ceně cca 280 500,- Kč včetně DPH.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Náměstí bude osvětleno svítidly Elisé. 16 kusů svítidel bude osazeno na čtyřech ku?elových sloupech, v?e v barvě ?edá ? grafit.

 

9)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předlo?ený strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 ? 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Místí akční skupina stanovila tyto priority: Obnova a rozvoj vesnic; Občanské vybavení a slu?by, Podpora vzdělávání; Podpora cestovního ruchu; Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

 

10)   SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

finančně se podílet částkou cca 13 000,- Kč z rozpočtu města Dubá na provoz autobusové linkové letní turistické dopravy Máchovým krajem.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo podpořilo posílení letní autobusové turistické dopravy mezi městy M?eno ? Dubá ? Doksy. Linka bude zaji??ována minibusy firmy KOKOŘÍNSKÝ SOK, s. r. o. ka?dou sobotu a neděli v červenci a srpnu 2008. Jízdní řád bude včas zveřejněn. V jednání je získání finančních prostředků na cyklopřívěs, který by byl jistě hojně vyu?íván.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 4/2008 ze dne 10.4. 2008

 

11)   SCHVÁLILO                      na návrh zastupitelky paní Markéty Slezák

na základě předlo?ené písemné ?ádosti správce Římskokatolické farnosti De?tná Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve vý?i 60 000,- Kč na spolufinancování obnovy venkovní fasády kostela Sv. Václava v De?tné v roce 2008. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za předpokladu, ?e Římskokatolická farnost De?tná získá z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR na tuto akci dotaci ve vý?i 500 000,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo stejně jako v loňském roce podpoří obnovu nejstar?í sakrální památky v na?em kraji.

 

12)   VZALO NA VĚDOMÍ      informace paní starostky týkající se:

 

         ? technické pomoci (výměna prasklých okenních výplní v tělocvičně Z? Dubá)

komentář starostky:   Autorizovaný in?enýr pro pozemní stavby pan J.H. doporučil odstranit skleněné tvárnice a nahradit je plastovými průsvitnými profily. Oslovíme tedy firmy zabývající se danou problematikou a vy?ádáme si jejich nabídky.

 

         ? ?ádosti o opravu městské komunikace Na Terase v Dubé

komentář starostky:   Pan V.K. po?ádal o opravu komunikace, která je jedinou příjezdovou a přístupovou cestou k jeho domu. Dle jeho slov je cesta dlouhodobě v havarijním stavu.

 

         ? podání ?ádosti o dotaci na obnovu interiéru kaple v Horkách

komentář starostky:   Na obnovu interiéru kaple chceme získat peníze z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz?ířenou působností. Náklady na obnovu činí 113 431,? Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 10 %.

 

         ? nástupu pracovníků na veřejně prospě?né práce

komentář starostky:   Podobně jako loni nastoupilo celkem 15 občanů Dubé na veřejně prospě?né práce. Budou se věnovat hlavně úklidu města, sekání trávy, úpravě zeleně.

 

         ? probíhajících úprav návsi ve Dřevčicích

komentář starostky:   Firma SaM silnice a mosty a. s. předlo?ila cenovou nabídku k vydlá?dění ?lábku na levé straně silnice (směr Dubá ? Dřevčice) a vydlá?dění plochy před restaurací. Měly by se tím dokončit dal?í práce při obnově návsi ve Dřevčicích a zároveň částečně opravit nevhodný povrch pravé strany návsi. Cenová nabídka je ve vý?i cca 140 000,? Kč.

 

 

 
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.