NET Dubáček
 Datum: 07. 07. 2020 
 (svátek má Bohuslava)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2179 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že na pronájem stánků v Nedamově bylo doručeno 10 nabídek a že horní bude pronajat za 85 tisíc a dolní za 50 tisíc korun vždy jinému nájemci, že zastupitelé nakonec nesouhlasili s umístěním bioplynové stanice s kogenerační jednotkou v Dubé a naopak, že souhlasili s nabídkou na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubé v hodnotě 280.500 Kč. Dále se například dočtete, že město finančně přispěje na autobusovou linku Mšeno - Dubá - Doksy a také na fasádu kostela v Deštné. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 4/2008  ze dne 10. dubna 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Dlouhá ulice č.p. 86, Dubá (malá škola) od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 4/2008.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Hozu a paní Evu Jelenovou a zapisovatele usnesení pana Tomáše Maříka.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 3/2008 ze dne 13. března 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 4/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 10/08):

st.p.č. 10/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 758 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky.

Strana kupující: pan T.N., kupní  cena činí: 120,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 90 960,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 8                    proti: 0                  zdrželo se: 1

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 7/08):

p.p.č. 693, vodní plocha o výměře 144 m2, p.p.č. 694/2, trvalý travní porost o výměře 309 m2, v obci Dubá, katastrální území Dražejov u Dubé.

Strana kupující: pan R.K. a paní J.K., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 18 120,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 30/07):

p.p.č. 1146/5, ostatní plocha o výměře 136 m2, v obci Dubá, katastrální území Dřevčice.

Strana kupující: pan E.A., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 5 440,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude sjednáno, že strana kupující má povinnost nejpozději do dvou let od uzavření kupní smlouvy předmět prodeje (tj. pozemek včetně vodní nádrže) z důvodu zajištění bezpečnosti řádně opravit a zabezpečit proti vstupu jiných osob. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5)      PROJEDNALO

záležitost týkající se pronájmu horního a dolního prodejního stánku v areálu Autocampu Nedamov na sezónu 2008. Na základě zveřejněných podmínek v záměru města Dubá ze dne 22.1. 2008, bylo doručeno celkem 10 písemných nabídek.

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 4/2008 ze dne 10.4. 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      rozhodnutí paní starostky

tyto prodejní stánky budou pronajaty za stanovených podmínek následovně:

horní stánek – nájemce pan K.R., nájemné je stanoveno podle nabídky ve výši 85 000,- Kč za sezónu,

dolní stánek – nájemce pan P.H., nájemné je stanoveno podle nabídky ve výši 50 000,- Kč za sezónu.

komentář starostky:   Nabídka pana K.R. splňovala všechny podmínky pronájmu, důležitou roli v mém rozhodnutí byl opakovaný zájem nájemce o provozování prodejního stánku v Autocampu Nedamov. Nabídka pana P.H. rovněž splňovala všechny podmínky pronájmu stanovené městem Dubá a navíc jsem se rozhodla podpořit místního občana.

 

6)      PROJEDNALO

předložený projekt společnosti WASTECH a.s., Praha, týkající se záměru vybudování bioplynové stanice na pozemku p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

 

         NESCHVÁLILO

vydání souhlasu s umístěním projektované bioplynové stanice s kogenerační jednotkou na p.p.č. 1912/27, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

                                                         hlasování                       pro schválení: 0        proti schválení: 9   zdrželo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo zvážilo všechny předložené informace společnosti WASTECH a výsledek dotazníkového šetření názoru obyvatelstva k vystavění bioplynové stanice. Zastupitelstvo stejně jako obyvatelé Dubé rozhodlo nepodpořit výstavbu bioplynové stanice. Hlavními důvody bylo nevhodné umístění stanice, obavy ze zápachu z provozu, zanedbatelné množství nově vzniklých pracovních příležitostí, ohrožení čistoty spodních vod.

 

7)      VZALO NA VĚDOMÍ      informace finančního výboru zastupitelstva

týkající se hospodaření města Dubá za 1. čtvrtletí roku 2008, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

komentář starostky:   Za 1. čtvrtletí roku 2008 byly příjmy města ve výši 7 226 000,– Kč, což je 27,40 % plánovaného ročního rozpočtu. Výdaje jsou ve výši 4 726 000,– Kč, což je jen 17,92 % plánovaného rozpočtu. Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2008 je v přebytku 2 500 000,– Kč, stav finančních prostředků města Dubá k 31.3. 2008 je 13 438 724,– Kč.

Dále se finanční výbor seznámil s výzvou na výběrové řízení v malém rozsahu na  projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalého hotelu Slávie. Bylo obesláno 7 projekčních firem. Lhůta pro podání nabídek na řešení  rekonstrukce včetně cenové nabídky je stanovena do 9. května 2008.

Další schůzka finančního výboru bude 12.5. 2008. Finanční výbor se bude zabývat návrhem rozpočtového výhledu a úpravou č. 1 rozpočtu města Dubá na rok 2008.

 

8)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předloženou nabídku společnosti ELECTROSUN, s.r.o., Bobnice, na rekonstrukci veřejného osvětlení na náměstí v Dubé, v ceně cca 280 500,- Kč včetně DPH.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Náměstí bude osvětleno svítidly Elisé. 16 kusů svítidel bude osazeno na čtyřech kuželových sloupech, vše v barvě šedá – grafit.

 

9)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předložený strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Místí akční skupina stanovila tyto priority: Obnova a rozvoj vesnic; Občanské vybavení a služby, Podpora vzdělávání; Podpora cestovního ruchu; Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

 

10)   SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

finančně se podílet částkou cca 13 000,- Kč z rozpočtu města Dubá na provoz autobusové linkové letní turistické dopravy Máchovým krajem.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo podpořilo posílení letní autobusové turistické dopravy mezi městy Mšeno – Dubá – Doksy. Linka bude zajišťována minibusy firmy KOKOŘÍNSKÝ SOK, s. r. o. každou sobotu a neděli v červenci a srpnu 2008. Jízdní řád bude včas zveřejněn. V jednání je získání finančních prostředků na cyklopřívěs, který by byl jistě hojně využíván.

list č.3 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 4/2008 ze dne 10.4. 2008

 

11)   SCHVÁLILO                      na návrh zastupitelky paní Markéty Slezák

na základě předložené písemné žádosti správce Římskokatolické farnosti Deštná Mgr. Milana Mordačíka poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města Dubá ve výši 60 000,- Kč na spolufinancování obnovy venkovní fasády kostela Sv. Václava v Deštné v roce 2008. Tento finanční příspěvek bude poskytnut za předpokladu, že Římskokatolická farnost Deštná získá z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR na tuto akci dotaci ve výši 500 000,- Kč.

                                                         hlasování                       pro: 9                    proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo stejně jako v loňském roce podpoří obnovu nejstarší sakrální památky v našem kraji.

 

12)   VZALO NA VĚDOMÍ      informace paní starostky týkající se:

 

         – technické pomoci (výměna prasklých okenních výplní v tělocvičně ZŠ Dubá)

komentář starostky:   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby pan J.H. doporučil odstranit skleněné tvárnice a nahradit je plastovými průsvitnými profily. Oslovíme tedy firmy zabývající se danou problematikou a vyžádáme si jejich nabídky.

 

         – žádosti o opravu městské komunikace Na Terase v Dubé

komentář starostky:   Pan V.K. požádal o opravu komunikace, která je jedinou příjezdovou a přístupovou cestou k jeho domu. Dle jeho slov je cesta dlouhodobě v havarijním stavu.

 

         podání žádosti o dotaci na obnovu interiéru kaple v Horkách

komentář starostky:   Na obnovu interiéru kaple chceme získat peníze z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Náklady na obnovu činí 113 431,Kč, spoluúčast města Dubá je stanovena na 10 %.

 

         nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce

komentář starostky:   Podobně jako loni nastoupilo celkem 15 občanů Dubé na veřejně prospěšné práce. Budou se věnovat hlavně úklidu města, sekání trávy, úpravě zeleně.

 

         – probíhajících úprav návsi ve Dřevčicích

komentář starostky:   Firma SaM silnice a mosty a. s. předložila cenovou nabídku k vydláždění žlábku na levé straně silnice (směr Dubá – Dřevčice) a vydláždění plochy před restaurací. Měly by se tím dokončit další práce při obnově návsi ve Dřevčicích a zároveň částečně opravit nevhodný povrch pravé strany návsi. Cenová nabídka je ve výši cca 140 000,– Kč.

 

 

 
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.