NET Dubáček
 Datum: 28. 09. 2021 
 (svátek má Václav)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním na?í ikonky na vá? web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2265 přečtení)

Toto není fotomontá? - socha ze souso?í Nejsvětěj?í trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, ?e byla schválena rozpočtová změna č.1 rozpočtu města Dubá, ?e man?elé ?abatkovi poskytli městu sponzorský dar ve vý?i 100 tis. Kč na osvětlení kostela v De?tné a také na nákup potřebné techniky a chraných pomůcek potřebných při sekání travnatých ploch v De?tné a Zak?íně, ?e Ministerstvo zemědělství v tomto roce městu neposkytne dotaci na dobudování kanalizace v Dubé a ?e Krajský úřad Libereckého kraje schválil pro dubské hasiče dotaci na ochranné pomůcky a technické vybavení ve vý?i 178.800 Kč. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 5/2008  ze dne 15. května 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodr?ení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  De?tná č.p. 9, Dubá od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předlo?ený program zasedání zastupitelstva č. 5/2008.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Václava Kubáta a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Ma?kovou.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 4/2008 ze dne 10. dubna 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 5/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné ?ádosti č.ev. 13/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

část p.p.č. 2503/1, trvalý travní porost o výměře cca 500 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek za budovou č.p. 252 v Nedamovské ulici v Dubé navazující na přilehlou halu.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných ?ádostí č.ev. 21/07 a 26/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

část p.p.č. 1000/5, zahrada o výměře cca 20 m2, část p.p.č. 1295/1, ostatní plocha o výměře cca 80 m2,

v obci Dubá, katastrální území Korce. Jedná se o pozemky před budovou č.p. 19 na Ple?ivci.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4c)    NESCHVÁLILO                na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné ?ádosti č.ev. 15/08, vyhlá?ení a zveřejnění prodeje městského pozemku:

část p.p.č. 3013/3, ostatní plocha o výměře cca 30 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Jedná se o pozemek, který slou?í jako plocha pro parkování vozidel při hlavní silnici I/9 v Dubé.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4d)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 6a/08):

podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 100/1, trvalý travní porost o výměře 368 m2, v obci Dubá, katastrální území Zak?ín.

Strana kupující: pan K.?. a paní L.?., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 14 720,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

Před realizací uvedeného prodeje, město Dubá zřídí podle vypracovaného geometrického plánu na části p.p.č. 100/1, v obci Dubá, katastrální území Zak?ín, věcné břemeno ve prospěch vlastníka přilehlé budovy č.ev. 24 v Zak?íně, za účelem práva vstupu na tento pozemek pro zaji?tění údr?by a oprav podzemního vodovodního potrubí, které je ji? v tomto pozemku ulo?eno.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 5/2008 ze dne 15.5. 2008

 

4e)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl ji? vyhlá?en a zveřejněn, písemná ?ádost č.ev. 6b/08):

podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 99/5, vodní plocha o výměře 142 m2, p.p.č. 100/2, trvalý travní porost o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální území Zak?ín.

Strana kupující: pan J.P. a paní E.P., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 10 240,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zru?en.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4f)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

směnu městského pozemku s finančním doplatkem (ji? vyhlá?eného a zveřejněného ke směně, písemná ?ádost č.ev. 28/07), za pozemek z vlastnictví fyzických osob, a to následovně:

z vlastnictví města Dubá směnit podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 121/1, ostatní plocha o výměře 762 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, za p.p.č. 117, trvalý travní porost o výměře 730 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, z vlastnictví pana V.K. a paní L.K.

Pan V.K. a paní L.K. doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen (40,- Kč za 1 m2 pozemku), to je celkem 1 280,- Kč plus správní poplatky, v?e se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení finančního doplatku se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směné smlouvy, bude tato schválená směna zru?ena.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

4g)   ROZHODLO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

odkoupit do vlastnictví města Dubá pozemek podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 1295/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 386 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází část městské komunikace na Ple?ivci.

Strana prodávající je: Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří VESTA Děčín, kupní cena činí: 15 000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

 

5)      SCHVÁLILO                      na návrh finančního výboru zastupitelstva

rozpočtovou změnu č.1 rozpočtu města Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Městské zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet města Dubá na rok 2008 na svém jednání dne 14. 2. 2008 ve vý?i 26.373 tis. Kč. Do konce dubna 2008 je hospodářský výsledek z hlavní činnosti města +2.776 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ?e do?lo ji? k některým změnám, které se odrá?ejí v hospodaření města navrhl finanční výbor ke schválení rozpočtovou změnu č. 1/2008.

Na straně příjmů se zvý?ila polo?ka par. 4116 o 49 tis. Kč, co? je ji? obdr?ená dotace od Úřadu práce. Podle jednacího řádu městského zastupitelstva se rozpočet města na straně příjmů v případě dotace zvý?í na straně výdajů o stejnou částku tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. O částku 19 tis. Kč se tedy zvy?ují výdaje na před?kolní zařízení par. 3111 (jedná se o převod dotace z ÚP) a o částku 30 tis. Kč se zvy?uje par. 3745 (výdaje na pracovníky VPP o přijatou dotaci). Na straně příjmů se zvý?il par. 3639 o částku 606 tis. Kč. Jedná se o ji? uskutečněné prodeje nemovitostí (dům v De?tné a pozemků), které byly nad rámec schváleného rozpočtu. Ve výdajích se sní?il par. 2143 o 1.000 tis. Kč, tato částka byla původně počítána na dofinancování sociálního zařízení v Autocampu Nedamov. Vzhledem k tomu, ?e se akce uskuteční a? po skončení letní sezony, bude část financování přesunuta do roku 2009. Par. 3322 zachování a obnova kulturních památek se zvý?í o 1.000 tis. Kč, aby bylo mo?no financovat ji? schválenou výměnu oken a obnovu fasády radnice a spoluúčast dal?ích úspě?ně vyřízených ?ádostí o dotace. Par. 2321 se zvý?il o 50. tis. Kč (dofinancování projektu dokončení kanalizace v Dubé po dosa?ení stavebního povolení na stavbu), par. 3314 činnosti knihovnické se zvy?uje o 20 tis. Kč (je třeba posílit rozpočet o náklady na provoz veřejného internetu v De?tné). Par. 4319 klub seniorů se sni?uje o 20 tis. Kč, rozpočtovaná částka se pravděpodobně nevyčerpá celá a je tedy část převedena do knihovny. Par. 3613 se navy?uje o částku 231 tis. Kč (údr?ba nebytových prostor). Par. 3631 veřejné osvětlení se zvy?uje o 290 tis. Kč (ji? schválená rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí). Par. 3421 vyu?ití volného času dětí se zvy?uje o částku 35 tis. Kč (ji? schválené pobyty ve ?kole v přírodě M? a Z? Dubá).

Na straně příjmů i výdajů se tedy rozpočet zvy?uje o částku 655 tis. Kč a zůstává i nadále vyrovnaný. Po úpravě rozpočtu č. 1/2008 je celková vý?e rozpočtu 27.028 tis. Kč.

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 5/2008 ze dne 15.5. 2008

 

6)      POVĚŘILO

paní starostku zastupováním města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., je? se uskuteční dne 4. června 2008 v Teplicích.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Na pořadu jednání valné hromady je schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, schválení účetní závěrky za rok 2007, návrh na rozdělení zisku, odměny členů orgánů společnosti, volba člena představenstva a deseti členů dozorčí rady.

 

7)      PROJEDNALO

plnění programu Osadní výbor De?tná ? Zak?ín.

komentář starostky:   Program osadního výboru obsahuje 7 okruhů: zlep?ení vzhledu obcí, údr?ba zeleně, veřejné osvětlení, přechody pro chodce, hři?tě, oprava komunikací, oprava obecního domu. Na plnění programu úzce spolupracuje osadní výbor s vedením města. Chtěla bych poděkovat v?em za práci pro na?e spoluobčany, zvlá?tě pak předsedkyni OV paní ?abatkové. Děkuji rovně? man?elům ?abatkovým za sponzorský dar ve vý?i 100 000,- Kč na osvětlení kostela a nákup potřebné techniky a ochranných pomůcek při sekání travnatých ploch.

 

a)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předlo?enou nabídku společnosti ELECTROSUN, s.r.o., Bobnice, na osvětlení kostela Sv. Václava v De?tné, v ceně cca 93 000,- Kč včetně DPH, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Kostel Sv. Václava v De?tné je nejstar?í památkou na Dubsku, pochází z doby před rokem 1230. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, v leto?ním roce bude obnovena fasáda. Osvětlení kostela zvýrazní tuto krásnou dominantu obce i v nočních hodinách.

 

b)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

provést v leto?ním roce výměnu stře?ní krytiny na městském objektu č.p. 9 v De?tné, v ceně cca 500 000,- Kč včetně DPH.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdr?elo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo se rozhodlo městský objekt č.p. 9 v De?tné neprodávat a započít s rekonstrukcí. V leto?ním roce dojde k výměně stře?ní krytiny, pří?tí rok k výměně oken a dveří.

 

8)      VZALO NA VĚDOMÍ      informace paní starostky týkající se:

 

         ? přidělení městského bytu v domě č.p. 1 ve Dřevčicích

komentář starostky:   Rozhodla jsem se na doporučení bytové komise přidělit uvolněný byt ?adateli panu D.P., který je seznámen se současným stavem bytu a je ochoten podílet se na jeho obnově.

 

         ? poděkování Tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá

komentář starostky:   Předseda TJ Slavoj Dubá pan F. Kubi?ta mne nav?tívil a vyjádřil poděkování zastupitelstvu města a zaměstnancům úřadu, jmenovitě účetní p. D. Červené a ekolo?ce sl. Z. Martínkové.

 

         ? vzniku pracovního místa správce hřbitova v Dubé

komentář starostky:   Město Dubá hledá zájemce o místo správce hřbitova v Dubé. Podrobné informace mů?ete získat na tel. 487 870 496 nebo v kanceláři tajemníka na MěÚ Dubá.

 

         ? vyjádření MZ ČR o neposkytnutí dotace pro rok 2008 na dokončení kanalizace v Dubé

komentář starostky:   Ministerstvo zemědělství na konci dubna 2008 sdělilo, ?e nemů?e přislíbit finanční podporu na dokončení kanalizace v Dubé z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zároveň přislíbilo, ?e v průběhu I. čtvrtletí roku 2009 bude na?e ?ádost znovu projednána.

 

         ? vyjádření Libereckého kraje o poskytnutí dotace z fondu po?ární ochrany na rok 2008

             pro JPO II SDHO Dubá

komentář starostky:   Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na?i ?ádost o účelový finanční příspěvek na akce nákup ochranných a technických prostředků ve vý?i 178 080,-Kč.
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské ?výcarsko: Soutě? s historickými výlety po Dubé
Dubské ?výcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutě? s historickými výlety po Dubé. Soutě? je vhodná pro ka?dého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a tě?í ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát mů?ete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Ber?tejn a řadu dal?ích hodnotných cen. Více o soutě?i na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní ?kola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Va?eho dítěte do M? Dubá
Ředitelka Mateřské ?koly v Dubé, paní Zdena ?indelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v M? doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do M?, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v M? - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Stra?idelný les
V sobotu 31.května se koná ji? 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Stra?idelný les. Start je na zahradě mateřské ?koly mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Mo?nost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v leto?ním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bli??í informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.