NET Dubáček
 Datum: 07. 07. 2020 
 (svátek má Bohuslava)
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |
   

  ČTENÁŘ
Jméno:
Heslo:

Registrace | Info
Zapomenuté hesloZpravodajský a diskusní server města Dubá
Podpořte nás umístěním naší ikonky na váš web..... Pro více informací klikněte na ikonku.


* Zápis z květnového zasedání zastupitelstva města Dubá
Vydáno dne 19. 05. 2008 (2056 přečtení)

Toto není fotomontáž - socha ze sousoší Nejsvětější trojiceV zápisu mimo jiné najdete informaci o tom, že byla schválena rozpočtová změna č.1 rozpočtu města Dubá, že manželé Šabatkovi poskytli městu sponzorský dar ve výši 100 tis. Kč na osvětlení kostela v Deštné a také na nákup potřebné techniky a chraných pomůcek potřebných při sekání travnatých ploch v Deštné a Zakšíně, že Ministerstvo zemědělství v tomto roce městu neposkytne dotaci na dobudování kanalizace v Dubé a že Krajský úřad Libereckého kraje schválil pro dubské hasiče dotaci na ochranné pomůcky a technické vybavení ve výši 178.800 Kč. Více naleznete v plném znění této zprávy.

USNESENÍ č. 5/2008  ze dne 15. května 2008

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

s komentářem starostky města Dubá

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Místo a čas konání:  Deštná č.p. 9, Dubá od 1800 hodin

Zastupitelstvo  města Dubá  na svém zasedání  přijalo  následující usnesení:

 

1)      SCHVÁLILO                      předložený program zasedání zastupitelstva č. 5/2008.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

2)      URČILO                              na návrh paní starostky

zapisovatele zápisu paní Leonu Maříkovou, ověřovatele zápisu pana Václava Kubáta a paní Markétu Slezák a zapisovatele usnesení paní Mgr. Janu Maškovou.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

3)      ZKONTROLOVALO       usnesení zastupitelstva č. 4/2008 ze dne 10. dubna 2008

 

         VZALO NA VĚDOMÍ      zprávu č. 5/2008 kontrolního výboru zastupitelstva,

                                                         viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

 

4a)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 13/08, vyhlásit a zveřejnit prodej městského pozemku:

část p.p.č. 2503/1, trvalý travní porost o výměře cca 500 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Jedná se o pozemek za budovou č.p. 252 v Nedamovské ulici v Dubé navazující na přilehlou halu.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4b)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemných žádostí č.ev. 21/07 a 26/07, vyhlásit a zveřejnit prodej městských pozemků:

část p.p.č. 1000/5, zahrada o výměře cca 20 m2, část p.p.č. 1295/1, ostatní plocha o výměře cca 80 m2,

v obci Dubá, katastrální území Korce. Jedná se o pozemky před budovou č.p. 19 na Plešivci.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4c)    NESCHVÁLILO                na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         na základě písemné žádosti č.ev. 15/08, vyhlášení a zveřejnění prodeje městského pozemku:

část p.p.č. 3013/3, ostatní plocha o výměře cca 30 m2, v obci Dubá, katastrální území Dubá.

Jedná se o pozemek, který slouží jako plocha pro parkování vozidel při hlavní silnici I/9 v Dubé.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4d)   SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městského pozemku (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 6a/08):

podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 100/1, trvalý travní porost o výměře 368 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.

Strana kupující: pan K.Š. a paní L.Š., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 14 720,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

Před realizací uvedeného prodeje, město Dubá zřídí podle vypracovaného geometrického plánu na části p.p.č. 100/1, v obci Dubá, katastrální území Zakšín, věcné břemeno ve prospěch vlastníka přilehlé budovy č.ev. 24 v Zakšíně, za účelem práva vstupu na tento pozemek pro zajištění údržby a oprav podzemního vodovodního potrubí, které je již v tomto pozemku uloženo.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 5/2008 ze dne 15.5. 2008

 

4e)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

         prodej městských pozemků (záměr byl již vyhlášen a zveřejněn, písemná žádost č.ev. 6b/08):

podle vypracovaného geometrického plánu se jedná o p.p.č. 99/5, vodní plocha o výměře 142 m2, p.p.č. 100/2, trvalý travní porost o výměře 114 m2, v obci Dubá, katastrální území Zakšín.

Strana kupující: pan J.P. a paní E.P., kupní cena činí: 40,- Kč za 1m2 pozemku, tj. 10 240,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení tohoto prodeje. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné kupní smlouvy, bude tento schválený prodej zrušen.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4f)    SCHVÁLILO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

směnu městského pozemku s finančním doplatkem (již vyhlášeného a zveřejněného ke směně, písemná žádost č.ev. 28/07), za pozemek z vlastnictví fyzických osob, a to následovně:

z vlastnictví města Dubá směnit podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 121/1, ostatní plocha o výměře 762 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, za p.p.č. 117, trvalý travní porost o výměře 730 m2, v obci Dubá, katastrální území Heřmánky, z vlastnictví pana V.K. a paní L.K.

Pan V.K. a paní L.K. doplatí městu Dubá finanční rozdíl cen (40,- Kč za 1 m2 pozemku), to je celkem 1 280,- Kč plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu směnné smlouvy. Termín podpisu směnné smlouvy a zaplacení finančního doplatku se stanovuje nejpozději do tří měsíců ode dne schválení této směny. Pokud v tomto termínu nedojde k uzavření předmětné směné smlouvy, bude tato schválená směna zrušena.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

4g)   ROZHODLO                      na návrh majetkového výboru zastupitelstva

odkoupit do vlastnictví města Dubá pozemek podle vypracovaného geometrického plánu p.p.č. 1295/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 386 m2, v obci Dubá, katastrální území Korce.

Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází část městské komunikace na Plešivci.

Strana prodávající je: Česká republika, Státní Statek Česká Kamenice, v likvidaci, zastoupená Realitní kanceláří VESTA Děčín, kupní cena činí: 15 000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

 

5)      SCHVÁLILO                      na návrh finančního výboru zastupitelstva

rozpočtovou změnu č.1 rozpočtu města Dubá na rok 2008, viz příloha k nahlédnutí na MěÚ Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Městské zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet města Dubá na rok 2008 na svém jednání dne 14. 2. 2008 ve výši 26.373 tis. Kč. Do konce dubna 2008 je hospodářský výsledek z hlavní činnosti města +2.776 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo již k některým změnám, které se odrážejí v hospodaření města navrhl finanční výbor ke schválení rozpočtovou změnu č. 1/2008.

Na straně příjmů se zvýšila položka par. 4116 o 49 tis. Kč, což je již obdržená dotace od Úřadu práce. Podle jednacího řádu městského zastupitelstva se rozpočet města na straně příjmů v případě dotace zvýší na straně výdajů o stejnou částku tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. O částku 19 tis. Kč se tedy zvyšují výdaje na předškolní zařízení par. 3111 (jedná se o převod dotace z ÚP) a o částku 30 tis. Kč se zvyšuje par. 3745 (výdaje na pracovníky VPP o přijatou dotaci). Na straně příjmů se zvýšil par. 3639 o částku 606 tis. Kč. Jedná se o již uskutečněné prodeje nemovitostí (dům v Deštné a pozemků), které byly nad rámec schváleného rozpočtu. Ve výdajích se snížil par. 2143 o 1.000 tis. Kč, tato částka byla původně počítána na dofinancování sociálního zařízení v Autocampu Nedamov. Vzhledem k tomu, že se akce uskuteční až po skončení letní sezony, bude část financování přesunuta do roku 2009. Par. 3322 zachování a obnova kulturních památek se zvýší o 1.000 tis. Kč, aby bylo možno financovat již schválenou výměnu oken a obnovu fasády radnice a spoluúčast dalších úspěšně vyřízených žádostí o dotace. Par. 2321 se zvýšil o 50. tis. Kč (dofinancování projektu dokončení kanalizace v Dubé po dosažení stavebního povolení na stavbu), par. 3314 činnosti knihovnické se zvyšuje o 20 tis. Kč (je třeba posílit rozpočet o náklady na provoz veřejného internetu v Deštné). Par. 4319 klub seniorů se snižuje o 20 tis. Kč, rozpočtovaná částka se pravděpodobně nevyčerpá celá a je tedy část převedena do knihovny. Par. 3613 se navyšuje o částku 231 tis. Kč (údržba nebytových prostor). Par. 3631 veřejné osvětlení se zvyšuje o 290 tis. Kč (již schválená rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí). Par. 3421 využití volného času dětí se zvyšuje o částku 35 tis. Kč (již schválené pobyty ve škole v přírodě MŠ a ZŠ Dubá).

Na straně příjmů i výdajů se tedy rozpočet zvyšuje o částku 655 tis. Kč a zůstává i nadále vyrovnaný. Po úpravě rozpočtu č. 1/2008 je celková výše rozpočtu 27.028 tis. Kč.

list č.2 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Dubá č. 5/2008 ze dne 15.5. 2008

 

6)      POVĚŘILO

paní starostku zastupováním města Dubá na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., jež se uskuteční dne 4. června 2008 v Teplicích.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Na pořadu jednání valné hromady je schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, schválení účetní závěrky za rok 2007, návrh na rozdělení zisku, odměny členů orgánů společnosti, volba člena představenstva a deseti členů dozorčí rady.

 

7)      PROJEDNALO

plnění programu Osadní výbor Deštná – Zakšín.

komentář starostky:   Program osadního výboru obsahuje 7 okruhů: zlepšení vzhledu obcí, údržba zeleně, veřejné osvětlení, přechody pro chodce, hřiště, oprava komunikací, oprava obecního domu. Na plnění programu úzce spolupracuje osadní výbor s vedením města. Chtěla bych poděkovat všem za práci pro naše spoluobčany, zvláště pak předsedkyni OV paní Šabatkové. Děkuji rovněž manželům Šabatkovým za sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč na osvětlení kostela a nákup potřebné techniky a ochranných pomůcek při sekání travnatých ploch.

 

a)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

předloženou nabídku společnosti ELECTROSUN, s.r.o., Bobnice, na osvětlení kostela Sv. Václava v Deštné, v ceně cca 93 000,- Kč včetně DPH, viz příloha k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Kostel Sv. Václava v Deštné je nejstarší památkou na Dubsku, pochází z doby před rokem 1230. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, v letošním roce bude obnovena fasáda. Osvětlení kostela zvýrazní tuto krásnou dominantu obce i v nočních hodinách.

 

b)      SCHVÁLILO                      na návrh paní starostky

provést v letošním roce výměnu střešní krytiny na městském objektu č.p. 9 v Deštné, v ceně cca 500 000,- Kč včetně DPH.

                                                         hlasování                       pro: 10                  proti: 0                  zdrželo se: 0

komentář starostky:   Zastupitelstvo se rozhodlo městský objekt č.p. 9 v Deštné neprodávat a započít s rekonstrukcí. V letošním roce dojde k výměně střešní krytiny, příští rok k výměně oken a dveří.

 

8)      VZALO NA VĚDOMÍ      informace paní starostky týkající se:

 

         – přidělení městského bytu v domě č.p. 1 ve Dřevčicích

komentář starostky:   Rozhodla jsem se na doporučení bytové komise přidělit uvolněný byt žadateli panu D.P., který je seznámen se současným stavem bytu a je ochoten podílet se na jeho obnově.

 

         – poděkování Tělovýchovné jednoty Slavoj Dubá

komentář starostky:   Předseda TJ Slavoj Dubá pan F. Kubišta mne navštívil a vyjádřil poděkování zastupitelstvu města a zaměstnancům úřadu, jmenovitě účetní p. D. Červené a ekoložce sl. Z. Martínkové.

 

         – vzniku pracovního místa správce hřbitova v Dubé

komentář starostky:   Město Dubá hledá zájemce o místo správce hřbitova v Dubé. Podrobné informace můžete získat na tel. 487 870 496 nebo v kanceláři tajemníka na MěÚ Dubá.

 

         – vyjádření MZ ČR o neposkytnutí dotace pro rok 2008 na dokončení kanalizace v Dubé

komentář starostky:   Ministerstvo zemědělství na konci dubna 2008 sdělilo, že nemůže přislíbit finanční podporu na dokončení kanalizace v Dubé z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zároveň přislíbilo, že v průběhu I. čtvrtletí roku 2009 bude naše žádost znovu projednána.

 

         – vyjádření Libereckého kraje o poskytnutí dotace z fondu požární ochrany na rok 2008

             pro JPO II SDHO Dubá

komentář starostky:   Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo naši žádost o účelový finanční příspěvek na akce nákup ochranných a technických prostředků ve výši 178 080,-Kč.
[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Měú Dubá )

  AKTUALITKY

30.07.2011: Dubské Švýcarsko: Soutěž s historickými výlety po Dubé
Dubské Švýcarsko na svých internetových stránkách zveřejnilo soutěž s historickými výlety po Dubé. Soutěž je vhodná pro každého, kdo má rád procházky na čerstvém vzduchu a těší ho objevovat stále něco nového. Výlety jsou individuální. Sami si zvolíte kdy, kam a s kým se na výlet vypravíte. Vyhrát můžete dovolenou, romantické víkendy na zámku Nový Berštejn a řadu dalších hodnotných cen. Více o soutěži na www.dubske-svycarsko.cz.

19.05.2008: Dětský den pro děti i veřejnost v Autokempu Nedamov
Základní škola Dubá a Autocamp Nedamov pořádá v pátek dne 30. května 2008 dětský den pro děti i veřejnost. Začátek akce je v 9.00 hodin v areálu Autocampu Nedamov.

19.05.2008: Rodiče, vyzvedněte si Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Dubá
Ředitelka Mateřské školy v Dubé, paní Zdena Šindelářová sděluje: "Rodiče, kteří si v MŠ doposud nevyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dítěte do MŠ, které se vydávalo 14.5.2008, dostavte se po telefonické dohodě k jeho převzetí! Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 24.6. od 15.00 v MŠ - oddělení Sluníček."

22.04.2008: Strašidelný les
V sobotu 31.května se koná již 4. ročník putování po okolí dubska pro děti i dospělé, tentokrát pod názvem Strašidelný les. Start je na zahradě mateřské školy mezi 14.00 - 15.00.

04.04.2008: Možnost získat prostředky na rozvoj bydlení v Dubé?
Město Dubá bude i v letošním roce poskytovat finanční příspěvky na opravu fasád, na výměnu oken a na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Bližší informace získáte na Stavebním úřadě Dubá, tel. číslo 487 870 103, paní Čermáková nebo paní Králová.

WebZdarma.cz

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.